Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán lat-cz. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "i" stránka 1

Iacobus, i, m. - Jakub, Jkob
iacto, are, avi, atum - nco petsat, projednvat
iacto, are, avi, atum - zmtat, pohybovat, mvat
iactura, ae, f. - ztrta, koda
Iader - Zadar, Zara
iam - hned, co nevidt
iam - ji ; hned, co nevidt, v okamiku, v okamen (o budoucnosti) ; dle, pak, dle pak, potom (slovo umoujc pechod: haminost tohoto konzula pak dosahuje takov mry, e...)
iam cum - hned jak, jakmile, jakmile jen
iam iam - ji ji, u u ; ji (v bnm vznamu) ji zajist, ji opravdu ; brzy - brzy, hned - hned, tu - tu
ibi - tam, tu, na tom mst
ibidem - tam (leckdy ne "tamt", viz nap. jasn RS 54:16 ; 57:10)
ibidem - tam tak (DZ ex RS 57:16 ; nkdy vhodnj ne "tamt")
ictus, us, m. - der, rna, nraz
id ipsum, idipsum - tot, to sam
idcirco - proto, z t piny ; proto, za tm elem
idem, eadem, idem - t, tent ; tot (jako subst.) ; nemnc se, stejn ; optovn (ve spojen se zjmenem) ; prv (ve spojen se zjmenem) ; zrove (zna jednotu)
ideo - proto (pina i el) ; take (DZ, nap. TDH 319:29)
ideo - proto (piinn i elov)
idest - to jest
idoneus, a, um - pzniv, vhodn
ieiunium, ii, n. - pst ; hlad
ieiuno, are, avi, atum - postit se
ieiunus, a, um - lan, hladov ; huben, such, suchoprn ; uboh, niemn ; przdn, such, nudn (o ei)
Iesu - Jei (vok.)
igitur - tedy (logick dsledek, slab ne ergo) ; tedy (pokraovn nedopovdn mylenky, to stv asto na za. vty) ; zkrtka, tedy (shrnut a zakonen)
igitur - tedy, take
ignis, is, m. - ohe
ignoranter - nevdom, neznale, bez znalosti vci
ignoro, are, avi, atum - nevdt, neznt
Iheremias - Jeremj
Ihesus - Je
ille et idem - jeden a tent
illi de prato - [jist skupina valdenskch v okol Milna, viz WEH 715.]
illic - onde, na onom mst, tam
illicitus, a, um - nedovolen, neppustn, nepovolen, zakzan (posledn ti DZ)
illigatum, i, n. - upevnn, vazba sloupu
illigo, are, avi, atum - upevnit
illo - tam
illuc - tam
illudo, ere, lusi, lusum - hrt si s m (alci rei) ; zahrvat si ; tropit si erty z eho, vysmvat se emu, dobrat si co, tropit si smky z eho ; klamat, podvdt
illusor, oris, m. - ten, kdo si s nm hraje? nsilnk?
illustris, e - osvtlen, jasn, svtl, zc ; skvl, vten, znamenit, slavn ; vznamn, vzneen, ven
illustrius, a, um - urozen
Illyricum - Bosna-Hercegovina (v modern dob)
im(n)munitas, atis, f. - osvobozen od povinnosti, vsady
imber, bris, m. - d鑝
immanis, e - obrovsk, ohromn
immediate - pmo, bezprostedn, nezprostedkovan
immineo, ere, ui, - - bt blzko, blit se, hrozit
immitto, ere, misi, missum - hzet
immitto, ere, misi, missum - zapoutt, vpravovat
immo - ano, ba docela, dokonce jet (potvrzen a zeslen vpovdi) ; ba ne, naopak, nikoli, spe, prv naopak
immobilis, inmobilis - nehybn, nepohybliv (i v pozit. smyslu: nepodlhajc zmn)
immolo, are, avi, atum - obtovat
immoror, ari, atus sum (alci rei) - zabvat se m, prodlvat u eho
immortalis, e - nesmrteln
immuto, are, avi, atum - zmnit, promnit, pemnit
imo - (neklas. pro immo)
impedimentum, i, n. - pekka
impedimentum, i, n. - pekka, zvada
impedimentum, i, n. - pekka, zvada, zavazadlo
impedio, ire, ivi (ii), itum - poutat, zapltat, zamotat ; dlat neschdnm, nepstupnm ; zaplst, zamotat, zmst ; peket, zabraovat, bt na zvadu, vadit, ztovat, zdrovat, mait, znemoovat, pekazit
impedio, ire, ivi (ii), itum - stt v cest
impeditus, a, um - nepstupn, neschdn
impeditus, a, um - zamstnan, poutan
impeditus, a, um - zamstnan, zabaven
impeditus, a, um - zamstnan, zabaven, zaten zavazadly
impello, ere, puli, pulsum - podncovat, popouzet, pohnt
impendeo, ere, - - hrozit
impensus, a, um - drah, nkladn
imperfectus, a, um - nedodlan, nedokonen
imperium, ii, n. - nazen
imperium, ii, n. - e
impetro, are, avi, atum - dokonit, dosci eho, obdret, provst, doshnout
impetro, are, avi, atum - provst co ; dosci eho, doshnout eho, dojt eho, doclit eho, obdret co ; vymoci si co, vymhat co
impetro, are, avi, atum - vymhat
impetro, are, avi, atum - vymoci, doclit, doshnout
impetro, are, avi, atum - vymoci, doclit, doshnout, provst
impetum ferre - vydret tok
impietas, atis, f. - bezbonost ; bezprv, zvle, svvole (v Bibli i astji ne "bezbonost" ; v NZ dle srovnn Vulgty a EP hlavn "bezbonost", v SZ "svvole")
impio, are, avi, atum - [Prak nic. Zejm deklasujc neologismus podle pio, are.]
impius, a, um - bezbon
impleo, ere, evi, etum - naplnit, vyplnit, doplnit, zaplnit ; nasytit ; oplodnit ; ukojit ; provst, zadost uinit, naplnit
imploro, are, avi, atum - prosit, dovolvat se
imploro, are, avi, atum - s plem volat, vzvat, dovolvat se, plaky prosit ; prosit (snan, plaky)
imploro, are, avi, atum - snan prosit, dovolvat se
impono, ere, posui, positum - vloiti, naloiti
impono, ere, posui, positum - vloiti, naloiti, uloiti
importune - nadarmo
impositio manuum - vzkldn rukou
impositio, onis, f. - vkldn, vzkldn
impregno, are, avi, atum - oplodnit
imprimis - pedevm
improbo, are, avi, atum - neschvalovat, odmtat, zavrhovat, hant, uznvat za patn
improperatus, a, um - pomal, zdlouhav
impropero, are, avi, atum - hanliv vytkat [Jen toto enkov. Prak ani el. sl. vbec nic. Vazba je v Tractatus Manicheorum s dat.]
impropero, are, avi, atum - hanliv vytkat, nespravedliv vytkat
impropero, are, avi, atum - vytkat, vytat ; splat ; posmvat se, vysmvat se
improviso - nenadle
improviso - nepedvdan


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Máte rádi herce kouněte na Filmožrouti.cz
Michael Douglas , Madelyn Cline , Jason Statham , Morgan Freeman , Tom Hanks , Florence Pugh , Scarlett Johansson , Robert De Niro , Ryan Reynolds , Pierce Brosnan , Ewan McGregor , Dakota Johnson , Matt Damon a Keanu Reeves

Komentáře k tématu