Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán lat-cz:2. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "i" stránka 2

inde - odkud (vztan)
inde - odtamtud
inde - odtud (mstn), z toho msta ; potom, pak, od t doby ; z toho, proto, odtud ; odtud, z toho (z materilu, nap. z ltky), od koho (od Dareia, pokud byl zmnn v pedchoz vt) [DZ: Tractatus Manicheorum s. 87 t zejm ve smyslu o em (si myslet co). T
inde - odtud, od t doby
indicium, ii, n. - udn
indicium, ii, n. - udn, vpov
indico, are, avi, atum - udat, uinit udn, oznmit ; vyhlsit, ohlsit, vypovdt (vlku) ; ukazovat, bt dkazem
indico, ere, dixi, dictum - oznmit, vyhlsit, ohlsit
indico, ere, dixi, dictum - vyhlsit, ohlsit
indico, ere, xi, ctum - vyhlsit
indictio, onis, f. - vpov, ohlen, oznmen, vyhlka
indignatio, onis, f. - hnv
indignatio, onis, f. - rozhoen, zloba, nevole ; v pl.: projevy nevole
indiscretus, a, um - nedln, nerozdlen, smen ; nerozeznateln ; bez rozdlu ; nedovolen, nepatc se (v Prakovi tento vznam nenal., ale v jinm sl. ano)
indubitanter - bezpochyby, jist, zajist ; bez vhn
indubitanter - nade v pochybnost, bezpen??? (DZ ; v RS dvakrt, mj. 59:23, lze peloit i "bez vhn", co udv LMALB, ale toto ponechvm jako monost)
indubitanter - nade v pochybnost??? (DZ ; v RS lze peloit i "bez vhn", co udv LMALB, ale toto ponechvm jako monost)
indubitatus, a, um - nepochybn
indubito, are, avi, atum - pochybovat (+ dat. o em)
indubius, a, um - nepochybn
indubius, a, um - nepochybn (o vci, tvrzen) ; nepochybujc (o lidech)
induco, ere, duxi, ductum - seslat (nap. potopu ; takto RS 56:15)
induco, ere, duxi, ductum - vnet ; citovat (koho na podporu sv teze apod.)
induco, ere, duxi, ductum - vnet ; uvdt, citovat (koho na podporu sv teze apod.)
indulgeo, ere, dulsi, - - hovt, shovvat
indulgeo, ere, dulsi, - (poklas. dultum) - hovt, shovvat, bt shovvav, promjet, odpustit ; oddvat se (plin, horliv), bt nruiv, nruiv se vnovat ; dt, darovat, obtovat
indusium, ii, n. - koilka (ensk) ; koilka (zbytek plodov blny, s nm se rod arodjov, benandanti apod.)
indutie, arum, f. - pm
ineo, ire, ii, itum - pot, zat, vejt
inermis, e - bez zbran, neozbrojen
inermus, a, um - bez zbran, neozbrojen
iners, tis - ln, neinn, zahliv
infamatus, a, um - obvinn, oernn, zhanoben, pomluven
infamia, ae, f. - hanba
infamis, e - se patnou povst, neestn, nectn, hanebn [Prak uvd zlopovstn, ale dnen uit slova zlopovstn tomu spe neodpovd]
infamo, are, avi, atum - obviovat, oerovat, hanobit, pomlouvat, v zlou povst uvdt
infans diei unius - jednodenn dt
inferior, us - ni
inferior, us - opan
inferior, us - opan, doln
inferiora, orum, n. - hlubiny
infernus, i, m. - peklo, podsvt (srovnn Vulgty a EP: vude "podsvt", nikde "peklo", ale v Kralickch zase na mnoha mstech peklo)
infero, ferre, intuli, illatum - ukldat (trest)
infero, ferre, intuli, illatum - uloit (trest)
infero, ferre, intuli, illatum - vnet, zanet, pinet (nco do neho) ; zavst ; vznst se (o dui vznejc se ke hvzdm) ; vysadit (nap. na kon) ; vydvat se (v nebezpe) ; toit, zatoit, napadnout ; pinet ob, obtovat mrtvm ; pist, zapsat na et
infero, ferre, intuli, illatum - zpsobit, vzbudit, uinit ; nahnat (strach) ; uinit (nsil komu) ; zavdt ; uvdt, pednet (o ei), udvat (za pinu)
infero, ferre, tuli, latum - uvdt
infero, ferre, tuli, latum - vnst, zpsobit
infero, ferre, tuli, latum - vnst, zpsobit, udeit
inferus, a, um - doln, spodn
infestis signis - pipraven k boji
infestus, a, um - pipraven k boji
infirma, ae, f. - nemocn
infirmatus ad mortem - na smrt nemocn
infirmitas, atis, f. - vrtkavost
infirmitas, atis, f. - vrtkavost, slabost
infirmus graviter - vn nemocn
infirmus, a, um - slab, chab
infirmus, i, m. - nemocn
inflecto, ere, flexi, flexum - zahbat, zakivovat
infra - dole, vespod, nzko, ne (adv) ; pod (pedl. s ak.)
infra - n
infra - ne
infundo, ere, fudi, fusum - vlvat, vlt, nalvat, nalt, naplnit ; vpustit co kam, rozit, rozlt (i nap. o svtle) ; rozestt, pokropit ; nasypat ; rozhzet ; zasypat (py apod.) ; splvat (o vlasech)
ingemisco, ere, gemui, - - vzdychat, vzdechnout, stnat, truchlit ; truchlit nad m (alqd)
ingens, ntis - ohromn
ingredior, gredi, gressus sum - vkroit, vstoupit ; dt se do eho, zat co, pustit se do eho ; kret, vykraovat, stoupat ; vstoupit, vkroit do eho, na co ; zat, nastoupit (nap. cestu), roz- ; pistoupit (DZ ex RS 44:5 ingredior ad mensam)
ingredior, ingredi, ingressus sum - vejt (biblicky eufem. pro pohlavn styk)
inhio, are, avi, atm - otvrat sta ; lapat po em ; dychtit po ; hledt na co zvdav, s podivem, chtivost, touhou
inhoneste - neestn, hanebn, bezectn, nectn
inhoneste conversare cum alqo - nepoestn obcovat s km
inhonestus, a, um - neestn, bezectn, hanebn ; zneuctn ; nepkn, kared
inicio, ere, eci, iectum - vzbudit, zavldnout
inicio, ere, ieci, iectum - hzet, nahzet
inicio, ere, ieci, iectum - vhazovat, hzet, vrhat, metat, nahzet ; klst ; nahnat, vzbudit, zpsobit
inicio, ere, ieci, iectum - vzbudit, zavldnout
iniquitas, atis, f. - nepravost, patnost, nepoctivost, provinn, pestoupen, hch, vina, zloin, zl in, nsil, nsilnictv, bezprv (vypsno z kontext Vulgty, ale neprojito vech 489 vskyt ; "nepravost" je daleko nejastj, ale nap. nsil tak nkolikrt)
iniquitas, atis, f. - nerovnost, pemra
iniquitas, atis, f. - nerovnost, pemra, drsnost (nerovnost ternu)
iniquitas, atis, f. - nespravedlnost, bezprv ; nerovnost (ternu) ; obtnost, nepznivost
iniquus, a, um - nerovn (o povrchu) ; srzn ; nestejn, nerovn, nespravedliv ; nephodn, nevhodn ; nepzniv, nevraiv, neptelsk ; neklidn, rozhoen, hnviv (o povaze) ; nehodn, nespravedliv (DZ)
iniquus, a, um - nerovn, nephodn, nespravedliv
iniquus, a, um - nerovn, nephodn, nevhodn, nespravedliv
initium, ii, n. - potek, pvod
iniuctio, onis, f. - ukldn (eho komu, nap. pokn)
iniungo, ere, iunxi, iunctum - vkldat, zapoutt ; pipojit (alci rei k emu), spojit s m ; (ak.) uloit komu co ; zpsobit
iniungo, ere, iunxi, iunctum - vkldat, zapoutt ; pipojit (alci rei k emu), spojit s m ; uloit komu co (+ ak.) ; zpsobit
iniuste - neprvem, proti prvu, nespravedliv
iniustitia, ae, f. - bezprv, nespravedlnost
inmuratus, a, um - uvznn, alovan (nikoli nutn "zazdn", viz Fournier I, 295 o navtvovn vz)
innascor, nasci, natus sum - narodit se, vyrstat
innocens, ntis - nekodn, poctiv, dn
innocens, ntis - nekodn, poctiv, dn, nevinn
innocentia, ae, f. - bezhonnost, nevinnost
inolesco, ere, olevi, olitum - vrstat, zarstat (alci rei do eho) ; kvst, bujet (i pen.)
inopia, ae, f. - nedostatek, nouze, chudoba
inopinans, ntis - nic netuc
inquam, inquis, inquit - pravm, prav, prav
inquinamentum, i, n. - pna
inquinatus, a, um - pinav, zneitn, neist, poklenMáte rádi herce kouněte na Filmožrouti.cz
Michael Douglas , Madelyn Cline , Jason Statham , Morgan Freeman , Tom Hanks , Florence Pugh , Scarlett Johansson , Robert De Niro , Ryan Reynolds , Pierce Brosnan , Ewan McGregor , Dakota Johnson , Matt Damon a Keanu Reeves

Komentáře k tématu