Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán lat-cz. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "s" stránka 1

sacer - svat, posvtn, hodn cty a ohled ; ve zvltnm postaven, nedovolujc pibliovat se a dotkat se
sacerdos, dotis, f. - obtnice, knka
sacerdos, dotis, m. - obtnk, knz
sacramento rogare - dti psahat, vyzvat k psaze
sacramentum, i, n. - svtost, tajina ; penit zruka skldan pi civiln pi ; sluebn psaha (voj.) ; psaha
sacrificium, ii, n. - ob
sacrilegus, a, um - svatokrden, rouhav, bohaprzdn, bezbon, hn, zloinn ; sbrajc n. kradouc posvtn vci
saecularis, e - asn, svtsk ; pohansk ; stolet
saeculum, i, n. - lidsk vk, pokolen, rod, generace ; lid jedn doby, vk ; vk vbec, doba ; asovost ; stolet
saeculum, i, n. - svtsk ivot (jednoznan nejvhodnj v TDH 310:2-3)
saeculum, i, n. - vk ; vk (trvn svta) ; tento ivot, vci svtsk ; lid, lidstvo, lidsk pokolen, pozemsk spolenost
saepe - asto, zhusta, mnohdy ; optovn, opt a opt
saepenumero - v mnohch ppadech, astokrt
saepissime - nejastji
saepius - astji
saevio, ire, ii, itum - zuit, vztekat se, dit
saevitia, ae, f. - zuivost ; psnost ; bouliv stav
sagimen, inis - tuk (ivoin), sdlo (MLLM, z ekvivalent dost jasn vyvozeno i ivoin, rod neuveden, pklady, ze kt. by se dal vyvodit, taky ne ; Prak vbec nic)
sagitta, ae, f. - p, stela
Sala, ae, f. - Sla (eka)
saltem - aspo, alespo, pinejmenm, (v zp.) ani
saltus, us, m. - rokle, srz, str, val
salus, tis, f. - bezpenost
salus, tis, f. - ochrana, bezpenost
salus, utis, f. - spsa, zdrav, vhoda, tst, blaho, zchrana
salutem reperire - zachrnit se
salvo, are, avi, atum - spasit
sancio, ire, sanxi, sanctum - posvcovat, potvrdit
sanctitas, atis, f. - svatost
sanctus, a, um - svat, nedotknuteln, neporuen
sanitas, atis, f. - zdrav, zdrav rozum, rozvaha, rozumnost
sapor, saporis, m. - chu (vlastnost pedmtu, nikoli jeden ze smysl) ; pachu ; pamlsek ; vkus
sarcina, ae, f. - zavazadlo, bm
satellites m. - druinci
Sathanas m. - Satan
satis - dostaten
satis - dosti
satisfacio, ere, feci, factum - omluvit se, ospravedlnit se
satisfacio, ere, feci, factum - splatit (dluh)
satisfactio, onis, f. - omluva
satisfactio, onis, f. - zadostiuinn, dostiuinn, odinn ; ospravedlnn ; nhrada ; omluva
satisfactorius, a, um - odiujc (nap. hchy ; Prak nic, enkov nic ; viz RS 46:24)
saumata, ae, f. - (Prak nic ; MLLM sub sauma: sauma et derivata v. sagm-)
saumata, salmata, somata, somada - (viz sagmata)
Savarthesium, ii, n. - (geogr.) Sabarths
scampo - (MLLM ani Prak nic)
scampo - (Prak nic)
scandalizo, are, avi, atum - pohorit ; pokoit, ponit, zahanbit ; svdt, pokouet ; uvst ve zmatek
scandalizo, are, avi, atum - svdt, pokouet ; pohorovat ; bt komu kamenem razu
scandalizo, are, avi, atum - v pas. pohorovat se, bt pohoren ; odpadnout (Mt 26,33 aj.)
scandalum, i, n. - raz ; svdn ; pohoren
scapha, ae, f. - loka, lun
scapulae, arum, f. - ramena ; lopatky, plece
sceleratus, a, um - zloinem poskvrnn
sceleratus, a, um - zloinn, bezbon, zloinem poskvrnn
scelus, eris, n. - zloin
scilicet - (nkdy uvno jako vplkov slovo, tak myslm nap. Flor. rit. 244 = 12,15 ; TDH 312:16 jist uenec, toti Lanfrancinus... To lze vynechat.)
scilicet - (nkdy uvno jako vplkov slovo, tak myslm nap. Flor. rit. 244 = 12,15)
scilicet - (nkdy vplkov slovo, nap. TDH 314:12: dr knihu na prsou, scilicet zavenou)
scilicet - abys rozuml, toti
scilicet - konkrtn (TDH 315:23 aj.)
scilicet - konkrtn (vysvtlovac: piel do Lombardie, konkrtn do Milna)
scilicet - pesnji, rozumj
scilicet - samozejm, rozum se ; ovem, patrn, nepochybn, bezpochyby, arci ; toti
scilicet quod - a to tak, e...
scilicet quod - e (pro prost "e" uv asto RS, nap. 59:4)
scio, ire, scivi (ii), scitum - vdt, zvdt ; znt, umt, rozumt ; rozsuzovat, rozhodovat ; domnvat se, mnit, usuzovat, soudit
scio, ire, scivi (scii), scitum - vdt, zvdt ; znt, umt, rozumt ; rozsuzovat, rozhodovat ; domnvat se, mnit, usuzovat, soudit
Sclavi, orum, m. - Slovan
scriptum, i, n. - spis
scutis colligatis - kdy byly tty spoutny
scutum, i, n. - tt, ztita, ochrana
se - sebe, se (akuzativ zvratnho zjmena pro 3. osobu, pedmt mus bt toton s podmtem) ; (stv. t) jeho, ji (akuzativ osobnho zjmena pro 3. osobu, pedmt nemus bt toton s podmtem) (Quitt - Kucharsk, Latinsk mluvnice, 43) ; je? (DZ)
se caleficiare ad ignem - ht se u ohn
se custodire de alqo - mt se na pozoru ped km
se eiacio, ere, ieci, iactum - vytit se
se habere ad alqm - chovat se ke komu jak
se, sibi, se ; gen. sui - sebe, se, sob, si (sm sebe: kad miluje sm sebe atd.) ; ve vazb ak. s inf. a vtch vedl. k oznaen totonosti s podmtem dc vty
secacio bladorum - n
secius (secus, a, um) - pozdji (he, patn)
secreto - v stran, stranou, mezi tyma oima
secta, ae, f. - nesouhlasn pokik, vypskn??? (MLLM fr. "poursuite la hue", angl. podobn, ale pmo angl. ani fr. nenal.)
secta, ae, f. - sekta
secta, ae, f. - sekta ; druina, suita, ? dvoanstvo ; kola, filosofick kola ; proces, soudn zen ; svdkov (u soudu) ; poskytovn slueb ; vnosy (z farsk innosti)
sector, ari, atus sum - honit se
secundum - vzpt
secundum - vzpt, vzadu ; na druhm mst ; podruh ; vedle, podle (+ ak.) ; po, hned po (asov a o poad) ; podle eho, ve shod s m ; pro koho, ve prospch koho
secundum quod - kterto??? (ve velmi neobvyklm spojen Moneta 61b nahoe)
secundum quod - podle toho, co
secundus, a, um - pzniv
secure - bezstarostn, klidn ; bez nebezpe, bezpen
securus, a, um - bezstarostn, klidn, nestarajc se, nemajc starosti ; bezstarostn, vesel, klidn ; bezpen, jist, bez nebezpe
sed - ale, avak, vak, nbr
sed enim - vdy zajist
sedecim - estnct
sedeo - (neos.) "sedit mihi" vyhovuje mi, hod se mi, sed mi ; (neos. akt.) je dohodnuto, je domluveno ; zaujmat, zastvat, dret (o profesue, biskupskm stolci)
sedeo - sedt, zasedat ; trvat, mekat, prodlvat ; neinn leet ; pevn sedt, vzet, (perf.) uvznout, dopadnout, tkvt, pevn trvat ; sdlit, pebvat, pobvat ;
sedeo, ere - sedt ; trnit
sedeo, ere, sedi, sessum - sedt, zasedat ; trvat, mekat, prodlvat ; neinn leet ; pevn sedt, vzet, perf. uvznout, dopadnout, tkvt, pevn trvat
sedeo, ere, sedi, sessum - sdlit, pebvat, pobvat ; (neos.) "sedit mihi" vyhovuje mi, hod se mi, sed mi ; (neos. akt.) je dohodnuto, je domluveno ; zaujmat, zastvat, dret (o profesue, biskupskm stolci)


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Máte rádi herce kouněte na Filmožrouti.cz
Michael Douglas , Madelyn Cline , Jason Statham , Morgan Freeman , Tom Hanks , Florence Pugh , Scarlett Johansson , Robert De Niro , Ryan Reynolds , Pierce Brosnan , Ewan McGregor , Dakota Johnson , Matt Damon a Keanu Reeves

Komentáře k tématu