Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán lat-cz. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "n" stránka 1

naenia, ae, f. - pohebn pse, alozpv ; kouzeln kadlo, kouzelnick pse ; pse, popvek
nam - opravdu, zajist, ano ; nebo, vdy (ve vtch oznam. i tz) ; toti (vysvtlovac) ; -pak (kdopak apod.)
namque - opravdu, zajist, ano ; nebo, vdy, tak napklad
namque - toti
nanciscor, i, nan(c)tus sum - dostat, nalzt
nanciscor, nancisci, nanctus sum - nhodou nalzt, dostat
nanciscor, nancisci, nanctus sum - nhodou nalzt, dostat, zskat
Naretani, orum, m. - Neretvan
nascor, nasci, natus sum - narodit se, vyrstat
nasus, i, m. - nos ; ich, jemn ich ; jemn vkus, vytben vkus, vytben sudek
natalis, e - narozen se tkajc
nativus, a, um - pirozen
natura loci - prodn podmnky
natura, ae, f. - pirozenost
natura, ae, f. - rz, pirozen povaha
naturalis, e - prav (asi ; MLLM naturales monachi, naturales carnifices, fr. pleinement qualifi, angl. fully authorized)
naturalis, e - pirozen, prodn ; rodn (bratr) ; tkajc se prody
naturalis, e - zaloen na zrodu ("rex naturalis" cca ddin krl, "servitium naturale" zrodem podmnn sluba, nap. o dtti otroka i zaslbenci) ; nevlastn (o potomkovi ; vyvozeno z vrazu btard aj.: vraz "natural child" ibid. je, soud podle LL, dvojznan)
naturaliter - (MLLM pmo nic, viz "naturalis")
naturaliter - od prody, prodou ; pirozen, sm od sebe (Prak ; vznam "oividn" nenal., "pokud jde o podstatu, ve sv podstat" taky ne)
navicula, ae, f. - loka
navigatio, onis, f. - plavba
navigium, ii, n. - lo, plavidlo
navis longa - vlen lo
naxia, ae, f. - provinn
ne ... quidem - ani
nec - a ne, ani
nec - ale ne, avak ne, ale pece ne
nec ideo - avak proto pece
nec virgines festinantur - s provdnm dvek se nespch (Tacitus)
necessarie - nutn ; s logickou nutnost, pesvdiv, nutn
necessario - bezpodmnen
necessario - nevyhnuteln, nutn
necessario - nutn, nevyhnuteln ; z donucen, proti sv vli
necessarius, a, um - ptel, blzk
necessitas, atis, f. - nutnost, nevyhnutelnost, neodvratnost ; nalhavost, tse, nouze (nouze DZ) ; nutn poteba, nutn vydn ; pouto, svazek, pomr
necessitudo, inis, f. - ptelstv, tsn pomr
necnon - a ne, ani ; a tedy ne, tud ne ; avak ne, ale pece ne
necnon - a, i, a tak, a zajist tak [Prak odkazuje na neque, kde m drobn heslo nec non = a zajist tak, i, a tak ; jde oividn o negaci zporu, tj. drazn vyjden kladu. Tak to alespo chpu. Doplnil bych "jako i".]
Neemia - Nehemj
neglego, ere, lexi, lectum - nestarat se, nedbat
nego, are, avi, atum - poprat, zaprat ; ci ne, dt odmtavou odpov, pravit, e ne, tvrdit, e ne ; odprat komu co, uprat komu co ; nedat, nedopt (pokoje) ; sthnout (plachty)
nego, are, avi, atum - zaprat, tvrdit e ne
negotium, ii, n. - prce, zamstnn, innost, kol
negotium, ii, n. - prce, zamstnn, kol
negotium, ii, n. - vc, zleitost, prce
nempe - ovem, arci, zajist, patrn
nenia, ae, f. - pohebn pse, alozpv ; kouzeln kadlo, kouzelnick pse ; pse, popvek
nepos, otis, m. - vnuk ; synovec, pbuzn vbec ; potomek ; mrha, marnotratnk, zhralec
neqauquam - nikterak ne, naprosto ne
nequam - niemn, patn, darebn, zlotil
neque - ale ne, avak ne, ale pece ne atd.
neque autem - vskutku ne
neque enim - vdy pece ne
nequeo, ire, ivi (ii), itum - nebt s to, nemoci
nequitia, ae, f. - niemnost, patnost, darebnost ; lehkomyslnost, marnotratnost, zhralost, bujnost ; ibalstv
nervus, i, m. - sla, jdro, podstata, lacha
nervus, i, m. - sval, sla, jdro, podstata, lacha
nescio, ire, ii (ivi), itum - nevdt ; neznat ; neumt
nescius, a, um - neznal, nezkuen
neu = neve - ani, nebo, aby ne
neve - ani
nichil - (viz nihil)
Nicolaus - Mikul
nihil novi - nic novho
nihilo - o nic
nihilo secius - nicmn, pece
nimia - krajnosti
nimirum - rozhodn, bezpochyby, oividn
nimis - velice, nesmrn (DZ) ; nadmru, pli
nimius, a, um - pevelik, nesmrn, neobyejn velik ; plin, pekraujc mru, nadmrn
ningere (3. os. ningit n. ninguit) - snit, chumelit, padat (o snhu)
ningit - pad snh, sn, chumel
ningor, oris, m. - snen, padn snhu
nisi - krom
nisi - le, leda, ne
nisi - leda
nisi forte - leda snad (DZ ; z Praka to nepmo vyplv, viz sub "forte")
niteo, ere, tui,- - lesknout se, hit
nitor - usilovat, snait se
nitor, i, nixus sum - usilovat, namhat se
nitor, niti, nisus (nixus) sum - oprat se (i nepenesen) ; spolhat se na co ; usilovat
nivis - (viz nix)
nix, nivis, f. - snh
noctu - za noci, v noci
nodus, i, m. - kloub, koleno
nolo, nolle, nolui, - - nechtt ; nebt naklonn emu ; k by ne, chra bh
nomen capere - vzt si pklad
nomen tantum - pouh jmno
nominatim - jmenovit, vslovn, jmnem
non coniuges - nemanel
non dubitare - nepochybovat, bt pesvden
non item - ne vak, nikoli vak
non item - nikoli vak, ale ne
non mediocriter - nikoliv nepatrn, znan, velice
non recordari de pluri - na vc si nevzpomnat
nondum - jet ne
nondum - jet ne, dosud ne
nonnulus, a, um - (MLLM nic)
nonnulus, a, um - (vznam "mnoz" Prak ani enkov neuvdj ; WEH peklad anonpojed tak ne, ale Duvernoy anonpojed ano)


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Máte rádi herce kouněte na Filmožrouti.cz
Michael Douglas , Madelyn Cline , Jason Statham , Morgan Freeman , Tom Hanks , Florence Pugh , Scarlett Johansson , Robert De Niro , Ryan Reynolds , Pierce Brosnan , Ewan McGregor , Dakota Johnson , Matt Damon a Keanu Reeves

Komentáře k tématu