Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán lat-cz. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "r" stránka 1

rabide - vztekle, hnviv
radius, ii, m. - paprsek ; paprsek (kola), louko ; polomr (kruhu) ; hl, hlka ; mtko, hlka na kreslen ; tkalcovsk lunek
radix montis - pat hory
radix, icis, m. - koen
radix, racis, f. - koen
Ragus?a? - Dubrovnk [tak S. Rakova ; oveno v map Duv, Hist, 49 a ibid. 50 v textu, e je to Dubrovnk]
Ragusinus, a, um - ragusk, dubrovnick
Rama - Bosna
ramus, i, m. - vtev, halus
rapacitas, atis, f. - chamtivost, haminost, hrabivost
rapiditas, atis, f. - dravost, prudkost
rapina, ae, f. - loupe, loupeen
rapina, ae, f. - loupe, loupeen ; lup, koist ; uchvacovn
rapio, ere, ui, tum - chpat se eho, prudce uchopit co ; unet, hnt, thnout, vst co ; chvatn jt, chvtat, spchat ; rvt, vyrvat, urvat ; trhat, utrhnout, strhnout, vytrhnout ; vlct, vlci, thnout
rapio, ere, ui, tum - odvlct, unst, uchvtit, uloupit, ukoistit co ; dobt, vzt ; rychle pijmout ; chytit, vzplanout (o ohni) ; uchvtit, strhnout, unst (pen.) ; vzt, uloupit
Rassa, ae, f. - Raka
ratio - poet, et, tovn ; seznam ; stka, suma, et ; obchod, obchodn zleitost ; zleitost (z. vbec) ; vhoda, prospch ; poet, et (pen.) ; opaten ; jednn, pln ; pomr, vztah, ohled, dban eho ;
ratio militaris - vojensk umn, vojenstv
ratio, onis, f. - dvod
ratio, onis, f. - ospravedlnn, zdvodnn ; obhajoba, obhajovac e ; nhrada, nprava, zadostiuinn, satisfakce ; (oby. pl., ale i sg.) proces, kauza, soudn proces, soudn zen, soudn pe ; soudn sthn ; (pl.) soudn slyen, zasedn soudu
ratio, onis, f. - poet, seznam, et
ratio, onis, f. - poet, et, tovn ; seznam ; stka, suma, et ; obchod, obchodn zleitost ; zleitost (z. vbec) ; vhoda, prospch ; poet, et (pen.) ; opaten ; jednn, pln ; pomr, vztah, ohled, dban eho ;
ratio, onis, f. - rozvaovn (pozor, ve stv. fil. terminologii ne rozum, to je intellectus, zejm. u Kusnskho)
ratio, onis, f. - spravedlnost, prvo ; prvn nrok ; nrok, poadavek ; aloba, stnost
ratio, onis, f. - tovn
ratio, onis, f. - zleitost, povinnost ; majetek, jmn, vlastnictv ; panstv, pozemky ; podl (spoluvlastnka) ; st, zlomek ; podmnka ; smlouva ; zsobovn (jdlem)
ratio, onis, f. - zpsob, rz, d, jakost, stav, pomry ; rozum, rozvaha, rozmysl ; dvod, pohnutka ; dkaz, dokazovn, zvr, argumentace, vvody ; mnn, nhled ; teorie, systm, soustava, vda
rationem reddo pro alqa re - skldat ty z eho
ratis, is, f. - vor
rauba lecti - povleen
rauba, ae, f. - koist ; (spec.) obleen ukoistn na nepteli ; (od 13. stol.) obleen ; (od 13. stol.) vrchn odv (musk i ensk) ; livrej ; cennosti, cenn vci
rebellio, onis, f. - obnoven vlky, optn vzpoura
rebellionem facere - vzbouit se
recens, ntis - erstv, nov
recens, ntis - nedvn, nov, erstv
receptator, oris, m. - pechovva (technick inkvizin termn pro ty, kdo nejsou kaci, ale kace ubytovvaj a staraj se o n ; takto DZ pro RS 47:15)
receptator, oris, m. - pechovva (technick inkvizin termn pro ty, kdo nejsou kaci, ale kace ubytovvaj a staraj se o n)
recepto, are, avi, atum - pijmat
receptus, us, m. - toit
recipio, ere, cepi, ceptum - dostat se zpt k
recipio, ere, cepi, ceptum - pijmout, vzt
recipio, ere, cepi, ceptum - pijmout, vzt ; dobt, dostat do sv moci, dostat do dren ; pijmout ; pipoutt, dovolovat ; vzt na sebe, pevzt ; zaruit se
recipio, ere, cepi, ceptum - pijmout, vzt, podrobit si, uchlit se, vzdlit se
recipio, ere, cepi, ceptum - respektovat, uznvat
recipio, ere, cepi, ceptum - utci, vzdlit se, odebrat se, uchlit se
recipio, ere, cepi, ceptum - vzdlit se, odebrat se, uchlit se
recipio, ere, cepi, ceptum - vzdlit se, odebrat se, uchlit se, dosta se zpt
recipio, ere, cepi, ceptum - vzdlit se, sthnout dozadu
recipio, ere, cepi, ceptum - vzt zpt ; vythnout, vytrhnout ; dostat zpt ; vysvobodit, zachrnit ; odebrat se ; uchlit se, ustoupit ; sebrat se, zotavit se
recipio, ere, cepi, ceptum - zastavit se, sebrat se,vzdlit se, odebrat se, uchlit se
reclino, are, avi, atum - ohbat, naklonit, oprat
recolo, ere, colui, cultum - opt vzdlvat ; obnovit, znovu zdit ; uvaovat, uvit, vzpomnat si, obzrat, v duchu pehlet
reconciliatio, onis, f. - optn zjednn, obnoven ; smen, usmen
reconcilio, are, avi, atum - obnovit, opt zjednat ; opt zskat, smit, usmit, naklonit si
recondo, ere, didi, ditum - uloit, uschovat, schovat ; skrt
recta regione - pmm smrem
rector ecclesiarum - pedstaven spravujc kostely (nap. biskup i opat)
rector navis - kormidelnk
rector pagi - vvoda
rector palatii - majordomus
rector provinciae - vvoda
rector, oris, m. - knz spravujc nebiskupsk kostel (??? v MLLM se ponkud rozchz koncov st fr. a angl. ekvivalentu: ... glise non-piscopale - ... a church inferior to a bishopric) ;
rector, oris, m. - sprvce (ednk hmotn zajiujc chod kostela i kltera) ; sprvce (hospicu) ; majordom (hlavn sluha v domcnosti) ; rektor (univerzity, resp. jednoho z "nrod" na univerzit) ; starosta, (v it. mstech) podesta
rector, oris, m. - vlada, vldce ; editel ; velitel ; krlovsk ednk ; biskup ; opat ;
rector, oris, m. - vlastnk (crkevn i laick vlastnk soukromho kostela i soukromho kltera)
rectus, a, um - rovn, pm ; sprvn, dobr, spravedliv ; prost
recuperatus, a, um - znovunabyt
recupero, are, avi, atum - opt nabt, znovu nabt, zskat zpt, dostat zpt
recupero, are, avi, atum - znovu nalzt
recuso, are, avi, atum - odmtnout
recuso, are, avi, atum - vzprat se, vzpovat se, mt nmitky
recuso, are, avi, atum - vzprat se, zpovat se, mt nmitky
reda, ae, f. - tykol vozk, kor
reddo, ere, didi, ditum - dt, ustanovit ; odpykat ; konat spravedlnost, rozsuzovat, zasedat na soud, zavst (iudicium vyetovn) ; vzdvat, prokazovat ; vydvat (poet), udvat (dvod) ; splnit ; uinit koho m
reddo, ere, didi, ditum - dvat zpt, vracet ; ponechat, dt, darovat ; vrtit dluh, zaplatit ; nst, vydvat (plody apod.) ; navzjem dvat, splatit, oplatit ; odpovdat ; pekldat (z etiny apod.) ; vystihovat podobou, napodobovat
redeo, ire - vrtit se
redeo, ire, ii, itum - dostat se, dojt, pejt
Redesi?um? - Razs (msto v jin Francii)
redigo, ere, egi, actum - sehnat, zpt hnt, zpt pivdt
redigo, ere, egi, actum - uinit
redimo, ere, emi, emptum - najmout, pronajmout, vykoupit
redimo, ere, emi, emptum - pronajmout, vykoupit
redintegro, are, avi, atum - obnovit
reditio, onis, f. - nvrat
reduco, ere, duxi, ductum - thnout zpt, odtahovat ; vst zpt, pivst zpt, zavst, uvst ; pivst, pimt k nemu, vrtit koho emu ; obnovit, znovu zavst
reduco, ere, duxi, ductum - zavst zpt
refello, ere, refelli - vyvrtit
refero, ere, tuli, latum - podat zprvu, hlsit
reficio, ere, feci, fectum - opravit
reformido, are, avi, atum - bt se, obvat se
regalia, ae, f. - obro krlovskho kostela (MLLM nic vc a skuten uvd f., Prak nic)
regalia, orum, n. - insignie (krlovsk, biskupsk, opatsk apod.) (DZ ; MLLM ani Prak nic ; Rubin, CC, 173 o biskupskch insignich)
regimen, inis, n. - zen, veden ; vlda
regnum, i, n. - krlovstv, krlovsk moc
rego, are, avi, atum - bt dcm vtnm lenem eho (njakho zvislho vrazu ve vedlej vt ; podmtem vty me bt prv "zvisl vtn len" a sloveso rego pak bude v pasivu: vazba regor ab + abl.)
rego, ere, rexi, rectum - dit, vst ; ovldat, spravovat
regula, ae, f. - pravidlo ; ehole
reicio, ere, ieci, iectum - zahnt
reicio, ere, ieci, iectum - zahnt, stlet nazad
reina, ae, f. - krlovna


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Máte rádi herce kouněte na Filmožrouti.cz
Michael Douglas , Madelyn Cline , Jason Statham , Morgan Freeman , Tom Hanks , Florence Pugh , Scarlett Johansson , Robert De Niro , Ryan Reynolds , Pierce Brosnan , Ewan McGregor , Dakota Johnson , Matt Damon a Keanu Reeves

Komentáře k tématu