Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán lat-cz. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "a" stránka 1

a - (z.) do (msto "ad")
a - co se te, pokud jde (pokud jde o ducha, byl ji velmi vyspl) ; od (o ase a poad) ; hned po
a - od, s, z (mstn) ; od (o odluce i vzdlen) ; z (o vychzen) ; na (o stynm mst, nap. viset na rameni) ; od, ze strany, na stran (o hledisku) ; z, od (o pvodu, pin, zpsobu a vztahu) ; pro
a - podle (DZ ; o odvozovn, nap. jmenovat se tak a tak podle: takto zejm albilyon 271:107)
a - ve vzdlenosti
a cingulo infra - od pasu dol
a contrario - zase, naopak
a converso - naopak, naproti tomu, pak
a modo - odte, odnynjka?
a praesenti - odte ; nae
a se dissentire - bt v rozporu sm se sebou
a sibi dissentire - bt v rozporu sm se sebou
ab - co se te, pokud jde (pokud jde o ducha, byl ji velmi vyspl) ; od (o ase a poad) ; hned po
ab - od, s, z (mstn) ; od (o odluce i vzdlen) ; z (o vychzen) ; na (o stynm mst, nap. viset na rameni) ; od, ze strany, na stran (o hledisku) ; z, od (o pvodu, pin, zpsobu a vztahu) ; pro
ab aeterno - od vnosti
ab aeterno - od vnosti ; pede vemi vky (u jednorzovch dj, kde se nehod "od vnosti", viz RS 55:11, mon jde o chybn uit ; DZ)
ab aeterno, ab eterno - od vnosti
ab Insulis - z Lille
ab officio discedere - nedostt sv povinnosti
abatissa, ae, f. - abatye
abditius, a, um - vzdlen, ukryt
abditus, a, um - odlehl, vzdlen, skryt, v stran
abdo, ere, didi, ditum - skrt, ukrt se
Abia - Albi (jde chybn pepis ; viz Duv. Hist. 159, n. 41)
abicio, ere, ieci, iectum - odhazovat
ablutio, onis, f. - omvn, itn
Abodriti - Obodrit
abrenuntio, are, avi, atum - zci se eho (bludnho nzoru apod.)
abscido, ere, cidi, cisum - odezvat, odznout, uznout, vyznout, peznout ; ustihnout ; odtt, utt, useknout ; oddlovat, rozdlovat ; odluovat, odnmat
abscindo, ere, scidi, scissum - odtrhnout, utrhnout, strhnout ; servat odervat, urvat ; odluovat, oddlovat ; brt, odnmat ; mait, niit
abscisio, onis, f. - odznut, odnt, amputace ; vykletn, kastrace ; peruen (ei) ; odtren, odlouen ; exkomunikace
abscissio, onis, f. - odtren ; (astr.) znik vznikl zkrytem
absente - v neptomnosti (koho)
absento, are, avi - (trans.) vzdalovat ; (intrans.) bt vzdlen ; (refl.) vzdalovat se, vzdlit se ; nedostavit se k soudu ; (absol. / ab alqa re) vzdlit se od crkevnho psobit
absolutio, onis, f. - zprotn, vysvobozen, osvobozen (zejm. na soud) ; dodln, dokonen ; dokonalost, plnost ; odvzn, odpoutn ; rozheen (DZ)
absolvo, ere, solvi, solutum - uvolnit, osvobodit, zbavit ; vykonat, rozeit, vyeit, dokonit ; uvolnit z adu ; vykoupit, vyplatit ; zprostit zvazku ; zproovat ; rozheovat (tvar LMALB), udlovat rozheen
absque - krom, bez
abstersio, onis, f. - oten, uten, vyten, smvn
abstinentia, ae, f. - zdrenlivost, zdrovn se ; pst, hladovn, postn ; stdmost v pit ; sebeovldn, istota, nezitnost, poctivost ; etrnost, zdrenlivost ve vdajch ; nepijmn svtosti oltn
abundans, antis - hojn, pehojn ; bohat, zmon ; petkajc, peplnn ; nadbyten, pebyten, pli hojn
abundantia, ae, f. - petkn, vylvn, rozlvn, vystupovn z beh, rozvodnn ; nadbytek, pebytek, peplnn ; hojnost, plnost, dostatek, bohatstv, roda
accedo, ere, cedi, cessum - pistoupit (v eufem. smyslu Lv 18,14.19, EP pekld "piblit se k en, a t RS 45:10, zde pekldm kvli dvojznanosti radji "pistoupit" i "vejt k", a pro eufem. "vejt k" je ve Vg. astj ingredior)
accedo, ere, cessi, cessum - blit se, pibliovat se, pichzet
accentus gravis m. - pzvuk tk
accido, ere, accidi, accisum - naezat, nakousat, okousat
accido, ere, cedi, cessum - stt se, udt se, pihodit se
accido, ere, cidi, - - stt se, udt se, pihodit se, nastat ; dopadnout ; padat, dopadat, padnout, klesnout ; pipojovat se ; zastihnout (koho kde)
accido, ere, cidi, cissum - pihodit se, nastat, pipadnout
accido, ere, cidi, cisum - naznout, naseknout, natt, nakousat, okousat ; nabt, natlouct, namltit komu, zbt koho ; oslabit, nalomit, podlomit
accipere in gutture - chytit za krk
accipio, ere, cepi, ceptum - dozvdt se, poznat
accipio, ere, cepi, ceptum - pijmout, dostat, vzt
accipio, ere, cepi, ceptum - pijmout, pijmat, dostat, dostvat, brt ; pozorovat, zaznamenat, vimnout si ; poznvat, dovdat se, slyet ; rozumt, chpat, vykldat ; ctit, pociovat ; vpoutt ; pipoutt, neodmtat ; utrit, dostat (o trpnm pijmn)
accresco, ere, crevi, cretum - pirstat, vzrstat, rst, pibvat, zvtovat se
accuratio, onis, f. - pelivost, bedlivost
accuratus, a, um - dkladn, peliv, bedliv
accuso, are, avi, atum - obvinit, vinit, vytkat, alovat
acquiesco - pijmout (radu), uposlechnout
acquiesco, ere, quievi, quietum - odpoinout si, oddechnout si ; ustvat, upokojit se, mt pokoj ; bt spokojen ; dvovat ; poslouchat (proseb, rady)
acta, orum, n. - iny, skutky ; nazen, opaten ; zpisy o jednn / o vyetovn, akta, listiny, psemnosti ; zprvy o jednn, denn zprvy, edn denk, noviny
actor, oris, m. - aktr (DZ)
actor, oris, m. - honk, pohn, pask, past ; hybn sla, vykonavatel, provd, jednatel ; herec, pedstavitel (role), provozovatel ; prone, pronae, mluv, enk ; zstupce, obhjce, alobce, sporn strana ; sprvce, zstupce (hospodsk) ; pronsledovatel
actor, oris, m. - pohn, honk ; hybn sla, vykonavatel, provd, jednatel ; herec, pedstavitel (role), provozovatel ; prone, pronae, mluv, enk ; zstupce, obhjce, alobce, sporn strana ; sprvce, zstupce (hospodsk) ; aktr (DZ)
actum, i, n. - zpis, listina (v sg. zdka)
Actus apostolorum - Skutky apotol (i takto v sg.)
actus fidei m. - svdectv vry, autodaf
actus, us, m. - (vznam "puzen" nenal. v Prakovi ani LMALB, jen pohnn, popohnn, bez uveden, e i v penesenm smyslu ; WEH nicmn "impulse")
actus, us, m. - (vznam "puzen" nenal. v Prakovi, MLLM ani LMALB, jen pohnn, popohnn, bez uveden, e i v penesenm smyslu ; WEH nicmn "impulse")
actus, us, m. - in, skutek, kon, vkon ; jednn, konn, innost, aktivita, dln ; hnan, pohnn, popohnn ; prudk pohyb, bh, chze ; hnan, pohnn ; pohlavn styk, akt ; pednes, pednen, pronen (promluvy) ; disputace ; djstv, akt (st divadeln hr
actus, us, m. - mra (jen ve spec. ppadech: eodem actu invisior erat)
actus, us, m. - veejn funkce ; funkce crkevnho advokta (actor) ; okrsek (sven njakmu funkcioni) ; stupe pbuzenstv
ad - co do, hledc k, co se te eho, pokud jde o co ; k, pro (o elu) ; podle, na (o zpsobu: podle taktu, na tento zpsob) ; na, pro (o pin: na sebemen zvan vtru apod.) ; scribere ad aliquem pst komu
ad - k, ke, ku (o pohybu a smru) ; k, ke, na (o elu, nap. zajt si na jdlo) ; a po, po (o hranici ; od hlavy k pat apod.) ; u, pi (o blzkosti) ; za, pi (o okolnosti, nap. za zvuk p푝aly) ; k, v (asov: k veeru)
ad absurdum - k nesmyslnosti, ad absurdum
ad amplius - vce, napt
ad differentiam + gen. - na rozdl od
ad differentiam + gen. - narozdl od eho ; aby se odliilo od eho, za elem odlien od
ad hoc - v tto souvislosti (DZ pro RS 54:20 ; tat volba pozdji ovena ve WEH 341)
ad hunc modum - takto
ad infinitum - donekonena, do nekonena
ad instar - (Prak pod instar pmo neuvd)
ad libitum - podle libosti
ad limina apostolorum - (Duv. Hist. 109 pekld "k hrobm apotol")
ad minus - pinejmenm
ad minus - pinejmenm, nejmn
ad multam noctem - kdy ji noc postoupila
ad perpendiculum - svisle
ad tempus - naas, doasn, na okamik, na chvilku, prozatm ; v uren as, v prav as, vasn
ad unus omnes - do jednoho
ad verbum - doslova
Ada, ae, m. - Adam
adaequo, are, avi, atum - vyrovnat se, stait
Adalbertus, i, m. - Vojtch
adamo, are, avi, atum - zamilovat si, oblbit si
addo, ere, addidi, additum - pidat, pidvat, dodat, dodvat, doplnit, doplovat, pikldat, dvat k emu, pipojovat ; dodvat, zpsobovat, vzbuzovat, zjednvat
adduco ere, duxi, ductum - k sob thnout, pitahovat
adductus, a, um - piveden, pohnut, sveden
ademo, ere - odebrat
adeo, ire, ii, itum ad alqm. - napadat nkoho
adeo, ire, ii, iturus - odebrat se, pustit se


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Máte rádi herce kouněte na Filmožrouti.cz
Michael Douglas , Madelyn Cline , Jason Statham , Morgan Freeman , Tom Hanks , Florence Pugh , Scarlett Johansson , Robert De Niro , Ryan Reynolds , Pierce Brosnan , Ewan McGregor , Dakota Johnson , Matt Damon a Keanu Reeves

Komentáře k tématu