Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán lat-cz. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "v" stránka 1

vacatio, onis, f. - osvobozen, zprotn
vaco, are, avi, atum - bt przden, neobydlen, neosazen
vaco, are, avi, atum - bt przden, pust, neobydlen
vaco, are, avi, atum - bt przdn, bt pust, neobydlen ; bt uprzdnn, voln ; bt prost, zprotn eho, bt svoboden od eho, nemt co, bt bez eho, zdrovat se eho, nezabvat se m, mt przdno od eho, mt volno od eho
vaco, are, avi, atum - nebt zamstnn, nemt prci, nebt zaneprzdnn, mt volno, mt kdy, mt as ; oddvat se emu, vnovat se emu, zabvat se m ; je mono, je dopno, me, mohlo by (mi bt i h apod.) ; svtit den odpoinku, odpovat (v den odpoinku, nedli ; cel
vadum, i, n. - brod
vagor, ari, vagatus sum - chodit, toulat se, bloudit
valde - velmi, velice, tuze, siln
valeo , ere, ui, - - mt pevahu, zavldat
valeo , ere, ui, - - oplvat, mt pevahu, zavldat
vallis, is, f. - dol, val, dolina
vallum, i, n. - ohrada, nsep, val
vanitas, atis, f. - jalovost, povrchnost, przdnost ; nicotnost, przdn zdn ; marnost, zbytenost ; lehkomyslnost ; nepravdivost, lstivost, alba, lest, prolhanost ; pelud, alba, klam ; vychloubanost, chlubistv, jeitnost ; pomjivost, marnost
vanus, a, um - przdn ; plan, jalov, nicotn
varietas ac dissensio f. - rozmanitost mnn
Vasc? (Vascum, i, n?) - Gaskosko ("Gallus Vasco" in Ohler, Nb. pout, 175 pel. "Francouz z Gaskoska")
vasto, are, avi, atum - pustoit, plenit
vaticinatio, onis, f. - vtba, vtn
vaticinor, ari, atus sum - vtit, prorokovat ; vtecky napomnat ; hlsat ; bt ve vytren ; blouznit
vectigal, alis, n. - da, poplatek
vectigal, alis, n. - da, poplatek, dchod
vehementer - prudce, nhle, unhlen, prchliv ; rzn, rozhodn, drazn, psn ; lisn, usilovn ; siln, mocn, tuze, nramn, velice, velmi
vehementer - siln, velmi, prudce
veho, ere, vexi, vectum - vst, dovet, thnout
vel - (spojka rozluovac ; uvd rozluku monou, ale ne vdy nutnou, take m leckdy vznam sluovac ; nkdy poopravuje pedelou vpov)
vel - ani (v zpornch vtch: non commedit vel bibit: nej ani nepije ; TDH 315:12)
vel - bu ; nebo ; nikoli ; i, teba i ; jako ; zvlt, zejmna
vel - bu ; nebo, i (rozluovac) ; nikoli ; i, teba i (vytkajc pojem, bu prost, nebo s ppustkou a omezenm ; teba jen, ji, aspo ; chce-li, snad, tum, mon, zajist ; jako, jako zvlt, jako zejmna (uvd pklad)
vel - nebo
vel - vel - bu - anebo
vel - vel - bu - nebo, bu - anebo (spe), i - i, jednak - jednak, dlem - dlem, jak - tak, ani (po zporu) ; i, teba i (vytk pojem bu prost, nebo s ppustkou a omezenm) ; snad, tum, mon ; jako, zvlt, jako zvlt, zejmna
vel - vel - jak -tak ; bu - anebo
vel circa - nebo tak njak (ast pi udvn asu v inkvizinch zznamech)
vela cadunt - spoutj se plachty
velamen, inis, n. - pikrvka, pokrvka ; rouka ; roucho, odv, at ; obal ; staen ke ; (pen.) obal (ci nco "sine velamine" RS 59:25)
velocitas, atis, f. - rychlost
velox, cis - pohybliv, rychl, hbit
velut - jako, jakoby ; takka, abych tak ekl ; napklad, jako napklad, jako, tak teba
velut si - jako by
venatio, onis, f. - lov, hon
venator, oris, m. - lovec
veneficium, ii, n. - kouzeln npoj ; kouzlo ; pipravovn jedu, otrven, travistv ; pipravovn npoje lsky i jinho lektvaru
venenatus, a, um - oarovan, kouzeln, naputn kouzelnou vou ; otrven, naputn jedem ; jedovat
veneno, are, avi, atum - otrvit, napustit jedem ; utknout
venenosus, a, um - jedovat, otrven, pln jedu (i pen.)
venenum, i, n. - jed ; otrava, otrven, travistv ; otrava, nkaza ; npoj lsky, kouzeln npoj, kouzeln va, lektvar ; kouzlo ; umle pipraven va ; barvivo, barva
veneror, ari, atus sum i venero, are, avi, atum - uctvat, ctt ; ozdobit ; prokazovat ; klant se ; modlit se, vzvat, prosit ; snan prosit
venia, ae, f. - milost
venia, ae, f. - milost, milostivost, vdk, pze ; laskavost, vldnost, shovvavost ; slitovn ; dovolen, svolen (+ gen. k emu) ; odputn, prominut
venia, ae, f. - klona (katarsk obadn kon, viz Thouz. Rit. 83)
venialis, e - lehk (o hchu), odpustiteln
venialis, is, m. - lehk hch
venor, ari, atus sum - lovit
venter, tris, m. (gen. pl. ventrium) - bicho
ventilabrum, i, n. - lopata
ventito, are, avi, atum - pichzet, chodit
ventito, are, avi, atum - pichzet, chodvat
ventus, i, m. - vtr
verba precantia - modlitba, prosba
verbero, are, avi, atum - biovat, lehat, bt
verbi gratia - kupkladu, napklad, tebas
verbis - stn
verbum e verbo - doslova, doslovn, slovo od slova
verbum, i, n. - slovo ; e ; vrok, slova ; kadlo, zaklnadlo, formulka ; znn, text ; pouh slovo, plan e, povdaka
vere - pravdiv, podle pravdy, sprvn ; vpravd, opravdu, vskutku ; pravdiv, upmn, opravdov, poctiv
vere - skuten
verecundia, ae, f. - bze ; skromnost, umenost
verecundia, ae, f. - ostchavost, mravn cit ; ohled na nco ; nesmlost ; zdrenlivost, umenost, skromnost ; mravnost, slunost, poestnost, ctnost, cudnost, ostych ; stydlivost, stud ; bze, oklivost, odpor
vereor, eri, veritus sum - obvat se
vergente autumno - (Tacitus)
vergo, ere, -, - - chlit se, nachylovat se ; klonit se, sklnt se, chlit se, nachylovat se, obracet se, smovat ;
vergo, ere, -, - - vybhat (o vbku) ; chlit se ke konci, nachylovat se, bt na sklonku ; thnout se, rozprostrat se, rozkldat se ; nalvat, lt, vylvat ; vlvat se
vergo, ere,-,- - chlit se, obracet se
vergogretus, i, m. - vykonavatel soudu
verisimilis, e - pravdpodobn
veritas rei ita se habet - tak se vc podle pravdy m
vero - (asto vplkov slovo, kter lze peloit "pak" i zcela vynechat ; viz nap. RS 58:19)
vero - (nkdy, zejm. na 2. mst ve vt, t vplkov slovo, kter se obvykle nepekld, viz RS 59:13.16)
vero - avak
vero - avak, zvlt, vpravd
vero - kdeto
vero - opravdu, skuten, vskutku ; ano (v dialogu) ; vpravd ; ale, avak
vero - ovem (vysvtlovac: ne ovem moudrost svtsk, nbr duchovn)
vero - vpravd, opravdu, vru, skuten, zajist, ovem, ano ; docela, dokonce, pak, vak, teprve
Verona, ae, f. - Verona
verso, are, avi, atum - pohybovat, zmtat
versor, ari, atus sum - pohybovat se, bt
versor, ari, atus sum - astnit se
versor, ari, atus sum - zastovat se, bt asten
versus - k, do, smrem
versus - k, smrem k? (Fournier I, 246: fugit versus Bellum Podium)
versus - smrem k emu, k emu, do eho (o smru pohybu)
versus, us, m. - ver
vertex, verticis, m. - vr ; vr, vichr, vichice, smr ; tm, temeno (i hlavy, vrch, vrek ; hora, poho
verto, ere, verti, versum - otet
verumtamen - ale pece, pece vak, ne aspo
verumtamen - beztak, stejn??? (zd se nejlep RS 49:8 ; nic z Prakovch alternativ neodpovd kontextu ; nikde ale nenal.)
verumtamen - nicmn??? (zd se nejlep v RS 44:11, ale Prak neuvd)
verus - sprvn, slun, nleit ; pravdiv, prav, skuten, opravdov ; upmn, poctiv, spravedliv
verus, a, um - sprvn, slun, nleit


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Máte rádi herce kouněte na Filmožrouti.cz
Michael Douglas , Madelyn Cline , Jason Statham , Morgan Freeman , Tom Hanks , Florence Pugh , Scarlett Johansson , Robert De Niro , Ryan Reynolds , Pierce Brosnan , Ewan McGregor , Dakota Johnson , Matt Damon a Keanu Reeves

Komentáře k tématu