Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán lat-cz. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "f" stránka 1

faber armorum m. - zbroj
faber cultellorum m. - no, vrobce no
faber cupri m. - kov mdi, mosazi, mdn (sic)
faber falcastrorum m. - vrobce kos, kosa (sic)
faber ferri m. - kov, kov eleza
faber gladiorum m. - me
faber telorum m. - pa
faber, bra, brum - dokonal, mistrovsk (o vcech) ; nadan, chytr, dvtipn (o lovku)
faber, bri, m. - emeslnk, vrobce, umlec zpracovvajc tvrd materil (devo, kmen, kov apod.) ; pilobich ostnit (druh ryby) ; musk vlastn jmno
fabulor, ari, atus sum - hovoit, povdat, vyprvt ; tlachat
fabulosus, a, um - bjn, vybjen, vymylen (LMALB) ; milujc bje? (fabulosi Britones ; DZ)
facere se + ak. - pedstrat co, dlat se jakm, stavt se jakm
facinus, oris, n. - in, skutek, pein
facinus, oris, n. - in, skutek, pein, zloin
facinus, oris, n. - in, skutek, pein, zloin
facio, ere, feci, factum - dlat, init, robit, zhotovovat ; stavt ; tvoit ; dt si dlat, nechat si udlat ; dlat se jakm, stavt se jakm ; skldat (vere) ; zskvat, opatovat, shnt, vydlat ; konat, vykonvat, provdt, podit
facio, ere, feci, factum - spchat, provst, dopustit se ; obtovat, konat ob ; zpsobit, pivodit ; dvat, poskytovat ; psobit ; init, dlat, ustanovovat, volit koho m ; cenit, vit si ; dlat, init, jednat, bt inn ; jednat, ponat si, vst si, chovat se
factio, onis, f. - strana, spolek, rozkoly, rznice
factio, onis, f. - strana, spolek, skupina, dln, konn
factu - opravdu
factum, i, n. - in, skutek ; vkon, prce ; sluby ; ppad, phoda, udlost [DZ: t zejm situace, zleitost, a Prak neuvd]
facultas, atis, f. - monost, pleitost
facultas, atis, f. - prostedky, jmn, monost
facultas, atis, f. - prostedky, jmn, zsoba, monost
facultas, atis, f. - to, co mm (1K 13,3)
fallacia, ae, f. - klamavost, klamn, klam, alba, podvod, petvka, skok, pleticha
fallendo - podfukem, klamn
fallo, ere, fefelli, falsum - klamat
falsifico, are, avi, atum - padlat, zfalovat, falzifikovat
falsum, i, n. - klam, le, nepravda, vmysl, klamn povst ; mlka ; podvod, klam, pokrytectv, petvka, petvaovn
fama, ae, f. - e, povst, vypravovn, vyprvn, mluven, zprva, podn, tradice ; vyprvnka, bchorka ; fma ; sudek ; veejn mnn, hlas lidu, soud lidu ; dobr povst, dobr jmno, est, slva ; patn povst
fames, is, f. - hlad
familiaris, is, f. - ptel
familiaris, is, m. - ptel
famula, ae, f. - sluebn
farzellum - (Fournier I, 312)
fas = fatum, i, n. - osud, zen
fastigate - ikmo
fateor, eri, fassus sum - vyznvat, piznvat se, hlsit se (alqd k emu) ; vyznvat se z eho, nezaprat ; prohlaovat, hlsat, pronet, vypovdat ; projevovat, dvat najevo, prozrazovat, ukazovat
faveo, ere, favi, fautum - pt, bt naklonn
felicitas, atis, f. - spch
felicitas, atis, f. - vlen tst
fera, ae, f. = ferus, i, m. - divok zve, zvina
fere - asi, piblin, skoro
fere - asi, piblin, skoro, tm, pmo (pi uren potu, asu, vlastnosti apod. ; bv za slovem, ke ktermu se vztahuje) ; obyejn, zpravidla, skoro vdy, skoro vude, vbec, vesms, povtinou
fere - obyejn, zpravidla, vbec
fere - skoro, velmi, zpravidla
fere - tm, skoro, velmi, zpravidla
ferrum, i, n. - elezn hrot (u pu i kop)
ferus, a, um - divok, surov, krut, nevzdlan, hrub, neciteln
festinantia, ae, f. - spch, kvap
festine - (adv.) spn, nakvap
festino, are, avi, atum - (intrans.) spchat, pospchat, chvtat, kvapit ; (trans.) (alqd) spchat s m, spn dlat co, pospit s m, uspit co, urychlit co
festivo, are, avi, atum - slavit, svtit (slavnost)
festum Ramispalmarum - Kvtn nedle
festum, i, n. - svtek, slavnost
fibula, ae, f. - skoba, svor
ficta, orum, n. - nesmysly
fideliter - vrn
fideliter - vrn, spolehliv, jist, upmn, oddan ; poctiv, svdomit
fidem facere - dojt vry, uvit nkomu (pas.)
fidenter - sebevdom, smle, odhodlan, srdnat, jist, neohroen
fides, ei, f. - dan slovo, slib
fides, ei, f. - ochrana
fides, ei, f. - pravdivost, pravda, opravdovost, pravdpodobnost ; potvrzen, stvrzen, dkaz ; jistota, zruka ; slib, ujitn, dan slovo ; slib, zaruen bezpenosti, ochrana, ztita
fides, ei, f. - vra, dvra
fides, ei, f. - vra, dvra, ven, uven ; vr ; vrnost, oddanost, spolehlivost, hodnovrnost, poctivost, spravedlnost, svdomitost, est, dobr jmno, dobr vle
fides, is, f. - struna
fides, ium, f, - struny, strunn nstroj, lyra, kithara
fido, ere, fisus sum - vit, dvovat komu (alci, ale t re) ; mt dvru ; osmlovat se, odvaovat se (s inf.) ; bt pesvden, e
fiducia, ae, f. - dvra
figura, ae, f. - podoba, tvar
fingo, ere, finxi, finctum - pedstrat, fingovat, vymlet si ; tvoit, utvet, vytvet, dlat, vyrbt, dvat hmot tvar ; podat, rovnat ; myslit, tvoit v mysli, pedstavovat si (Platn si dui pedstavoval jako tdlnou)
fingo, ere, finxi, finctum - tvoit, utvet, vytvet, dlat, vyrbt, dvat hmot tvar ; podat, rovnat ; myslit, tvoit v mysli, pedstavovat si (Platn si dui pedstavoval jako tdlnou)
fingo, ere, fixi, fictum - tvoit, pedstrat
fingo, ere, fixi, fictum - tvoit, pedstrat, vymlet si
finio, ire, ivi, itum - urovat, vymovat, stanovit
finitimus, a, um - sousedn
fio, fieri - probhat, stvat se
firmamentum caeli n. - nebesk klenba
fistuca, ae, f. - palice, tlouk, beran
flagitium, ii, n. - chlpnost, vilnost, cht, dost ; nemravnost ; smilstv ; hanebnost, ohavnost, neest, niemnost, nestoudnost ; neest, mrzk in, hanebn in, zlod ; hanba, potupa, skvrna ; neestnk, padouch, niema
flagito, are, avi, atum - vyadovat, nalhat, doadovat se
flavens, entis - lut, lutav ; (o vlasech) plav, svtl
flaveus, a, um - (Prak nic, MLLM nic)
flecto, ere, exi, exum - ohbat, zahbat, sklnt, kroutit, kivit ; napnat ; zatet, otet, obracet, uhbat, namit, zmnit smr, zamit, uhnout ; dit ; ohbat, obracet jinam, uchylovat, mnit (smlen) ; pohnout, umrnit, obmkit, oblomit, dojmout, pivst k povolnosti
flecto, ere, flexi, flexum - obrtit
fletus, us, m. - pl
flexio, onis, f. - ohbn, ohnut ; ohbn hlasu, modulace ; zhyb (cesty) ; zachzka, oklika
flexus genu - pokleknuv
Florencia, ae, f. - Florencie
florens, ntis - vynikajc, kvetouc
Florentinus, a, um - florentsk
flos aeris - mdnka
fluctus, us, m. - vlna
fluctus, us, m. - vlna, vlnobit
fluo, ere, fluxi, fluctum / fluxum - pejt na koho, pipadnout komu ; klesnout (k zemi) ; bt v pohybu ; splvat (o vlasech, atech) ; poletovat, vlt, vlct se
fluo, ere, fluxi, fluctum / fluxum - tct, proudit, plynout, inout se ; proudit, valit se (o davu) ; bt tekut ; tct, petkat ; petkat, oplvat m, plavat, koupat se, topit se v em ; bt zbrocen, bt zmen, bt promoen ; vlhnout ; valit se, hrnout se, hnt se ; krvcet ; trpt polu
fluo, ere, fluxi, fluctum / fluxum - vyplvat, plynout odkud, vyvjet se z eho ; plynout kam, smovat kam ; rozplvat se, roztkat se, it se, rozplizovat se, rozpadvat se, mizet, pomjet ; ochabovat, maltnt, slbnout ; vyklouznout (z rukou apod.) ; plynout (o ei, ase aj.) ; dait
foedo, are, avi, atum - zohavit, znetvoit, poskvrnit, potsnit, zmrzait, poskvrnit, zneuctt, znesvtit ; kazit, poruovat ; trznit


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Máte rádi herce kouněte na Filmožrouti.cz
Michael Douglas , Madelyn Cline , Jason Statham , Morgan Freeman , Tom Hanks , Florence Pugh , Scarlett Johansson , Robert De Niro , Ryan Reynolds , Pierce Brosnan , Ewan McGregor , Dakota Johnson , Matt Damon a Keanu Reeves

Komentáře k tématu