Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán lat-cz. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "d" stránka 1

Dalmatia Maritima f. - Pmosk Dalmcie (chorvatsk)
Dalmatia Transmontana f. - Zhorsk Dalmcie (srbsk)
damnatus, a, um - odsouzen
damno, are, avi, atum - odsuzovat, trestat ; pokutovat, ukldat pokutu ; pivodit odsouzen, dt odsoudit ; odsoudit, zavzat koho k emu, zasvtit, oddat, urit (zejm. zhub) ; odsuzovat, zamtat, zavrhovat, zatracovat
damno, are, avi, atum - vynst soud nad (d 11,7)
damnum, i, n. - ztrta, koda
dare veniam - dt milost, udlit milost ; bt po vli, vyhovt, popt sluchu
de - o, co do, vzhledem k, stran eho, co se te eho, pokud jde o (o pedmtu a vztahu)
de - s, se, z, ze (shora dol) ; z, ze (o vzdalovn odnkud) ; z, ze (o pvodu) ; z, ze (o celku, z nho se ubr st) ; z, ze (o ltce) ; po, hned po ; za, o (jet za noci apod.) ; pro, z, od (o pin) ; podle, po (o zpsobu)
de bona voluntate - dobrovoln, se souhlasem
de ceteris - vzhledem k ostatnmu, co do ostatnho, ostatn, pt, napt
de cetero - vzhledem k ostatnmu
de cetero - vzhledem k ostatnmu, co do ostatnho, ostatn, pt, napt
de iure - podle prva
de novo - nov (Prak nenal., novum je novota, v romnskch jazycch je to znovu, ale albilyon 271:96 nepochybn takto)
de versus - od, smrem od? (Fournier I, 343: veniebat cantando de versus Ax)
debacchor, ari, atus sum - let, zuit, bouit, vybouit se
debellatrix, icis, f. - pokoitelka, podmanitelka, udatn lovkyn zve
debello, are, avi, atum - dovlit, dobojovat, dokonit vlku ; zdolat, nadobro pemoci, pln pokoiti
debeo, ere, debui, debitum - mt povinnost, zaslouit si
debeo, ere, debui, debitum - muset, mt za povinnost ; mt (ve smyslu pravdpodobn budoucnosti s odstnem myslu, hodln: a se vrt, mm ho vyhledat opt na tomto mst apod.)
decedo, ere, cessi, cessum - odejt
deceptibilis, e - klamav, klamn, nespolehliv ; podlhajc klamu
deceptio, onis, f. - podvdn, podvod, klam, klamn
deceptio, onis, f. - podvdn, podvod, klam, lest, klamn, oklamn, pelstn
deceptorius, a, um - klamav, klamn, podvodn, skon (LMALB udv jen adv. ; pevedl a doplnil DZ)
decerno, ere, crevi, cretum - navrhovat, hlasovat ; rozhodnout se, umnit si, stanovit si ; bojovat, svdt rozhodn boj, zpolit, zpasit
decerno, ere, crevi, cretum - rozhodnout se
decerno, ere, crevi, cretum - rozhodnout se, nadit
decerno, ere, crevi, cretum - rozhodnout, rozhodnout s konenou platnost, init rozhodnut / usnesen / nlez, nadit, prohlsit, rozsoudit, vyhlsit ; povolit, piknout, pisoudit (usnesenm)
decerno, ere, crevi, cretum - rozhodnout, stanovit
decerto, are, avi, atum - potkat se, bt se
decido, ere, cidi, cissum - spadnout, upadnout
decima, ae, f. - destek
decipio, ere, cepi, ceptum - klamat, oklamat, mmit, ommit, lit, olit, podvdt ; podchytit (o ptnkovi) ; ujt pozornosti, nebt pozorovn km ; mait, trvit, zabjet (as)
decipio, ere, cepi, ceptum - podvst, oklamat
declaro, are, avi, atum - prohlaovat, vyhlaovat
decresco, ere, crevi - ubvat, zmenovat se, ztrcet se, opadat (o ece), mizet
decrevi - [viz decerno a decresco]
decumanus, a, um - desetinn, pslun k dest legii
decurio, onis, m.. - velitel dekurie, nelnk
dedecus, oris, n. - hanba, zahanbujc in, neest, ohavn in
dedicatio, onis, f. - vysvcen kostela
dediticius, a, um - podroben, poddan, kdo se vzdal
dediticius, a, um - podroben, podmann
deditio, onis, f. - poddn, odevzdn, vzdn, podroben
dedo, ere, dedidi, deditum - oddat se, vnovat se
deduco, ere, duxi, ductum - odvst, zavst
deduco, ere, duxi, ductum - odvst, zavst, pivst, pimt, pohnout
defagito, are, avi, atum - unavit, vyslit, utrmcet
defectio, onis, f. - vzpora, odboj, odpadnut, odpad ; ubvn, mizen ; zatmn ; mdloba, mrkoty, ubvn sil
defectio, onis, f. - vzpoura, odboj
defectrix, icis - nedokonal
defectus, us, m. - odpadnut, odboj ; ubvn, bytek ; vyslen ; nedostatek ; zatmvn (slunce) ; neduh (DZ ex Moneta 282a)
defendo, ere - (ab alqa re) uchrnit eho
defensor, oris, m. - odvratitel (nap. nebezpe) ; obhjce, zstupce ped soudem ; ochrnce, obrnce ; odprce
defensor, oris, m. - ruitel? (viz Niquinta, ed. anjek, 778)
defero, ferre, tuli, latum - brt ohled? (tak Vg Dt 28,50)
defero, ferre, tuli, latum - donet, pinst, donst, pivst, pivzt ; oznmit, hlsat, vyhlsit, dt zprvu, uvdomit, dt na vdom ; uinit udn, obalovat, udat, ohlsit
defero, ferre, tuli, latum - octnout se, dostat se
defero, ferre, tuli, latum - oznmit, udat, pedat, dol snet, odnet, odevzdat
defero, ferre, tuli, latum - prokazovat ctu, mt ctu, ctt + dat. (takto samo o sob, bez dalch slov ; takto Vg Est 1,20 a Tractatus manicheorum s. 87, a Prak ani nkter jin slovnky tento smysl neuvdj)
defero, ferre, tuli, latum - penst ; snet, nst shoda dol ; nst, unet (po proudu) ; vrhat dol, svrhnout, tit se, padat ;
defero, ferre, tuli, latum - snet, nst shoda dol, svst ; vrazit (me do prsou) ; vrhat dol, svrhovat, svrhnout ; tit se, padat, stemhlav se vrhnout ; bt zanesen, uchvcen, stren ; dvat, nabzet ; svit (komu svou pi, nap. Bohu)
defero, ferre, tuli, latum - unet, odvet ; bt zanesen, zahnn, stren, dostat se kam, octnout se kde ; donet, pinet, zanet ; odevzdvat ; podvat, nabzet ; udlovat, propjovat ; pedkldat
defero, ferre, tuli, latum - unet, odvet ; bt zanesen, zahnn, stren, dostat se kam, octnout se kde ; donet, pinet, zanet ; odevzdvat ; podvat, nabzet ; udlovat, propjovat ; pedkldat ; oznmit, udat, pedat, odevzdat
defero, ferre, tuli, latum - zanst, pinst, odevzdat, svit
defessus, a, um - vyslen, unaven
deffinitivus, a, um - konen, definitivn
deficio, ere, feci, fectum - nedostvat se, chybt, nestait
deficio, ere, feci, fectum - odstupovat, odpadat, odtrhovati se ; ustupovat ; ubvat, schzet, nedostvat se, nestait, dochzet ; umdlvat, ochabovat, chadnout, hasnout, umrat, vzdvat se nadje, nedoufat ; tranzitivn: opoutt nkoho, nedostvat se, dochzet (nkomu)
defidus, a, um - odevzdan, naklonn, podroben
defigo, ere, fixi, fictum - vret, zaret
defluo, ere, fluxi, - - tci dol, stkat, valit se
deformis, e - ohyzdn, okliv, znetvoen
dego, ere, -, - - trvit, provat (as, ivot), t
Dei gratia - z Bo milosti
deiaceo, ere, ieci, iectum - shodit
deicio, ere, ieci, iectum - odvrtit, shazovat
deicio, ere, ieci, iectum - odvrtit, shazovat, strhnout
deicio, ere, ieci, iectum - shazovat, svrhovat
deicio, ere, ieci, iectum - svrhnout se, odvrtit, shazovat, strhnout
deicio, ere, ieci, iectum - svrhnout, svrhovat, seskakovat, skoit kam, sret, skolit, povalit, zabt, vrhnout se dol ; sklpt, sklonit ; odhazovat, odhnt, odret ; zapudit, odvracet, odstranit, zbavit
deiectus - svren
deinceps - po sob, za sebou ; po podku ; hned potom ; nsledujc po sob, nsledujc za sebou v ad
deinde - odtud, dle (o poad, posloupnosti) ; dle (mstn) ; od t doby, od t chvle, potom, na to ; pak (vyten otzky: pro pak ovem piel?, tj. za tchto okolnost) ; brzy, zakrtko, co nevidt
Deipara, ae, f. - Bohorodika
delectationes mundi - svtsk poten
delector, ari, atus sum - oblbit si, mt rd
delectus, us, m. - vbr, odvod
deliberatio - vaha (Prak I, 167)
deliberatio, onis, f. - uvaovn, rozvaovn, rozvaha, vaha, rozmlen ; monost vahy ; porada
delibero, are, avi, atum - uvaovat, rozvaovat
deligo, are, avi, atum - pipevovat, poutat, uvazovat
deligo, are, avi, atum - pivazovat, pipevovat
deligo, are, avi, atum - pivazovat, pipevovat, vybrat
deligo, ere, legi, lectum - odvdt, konat odvod, vybrat
deligo, ere, legi, lectum - vybrat
deligo, ere, legi, lectum - vybrat
delitesco, ere, ui, - - skrvat se, uschovat se


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Máte rádi herce kouněte na Filmožrouti.cz
Michael Douglas , Madelyn Cline , Jason Statham , Morgan Freeman , Tom Hanks , Florence Pugh , Scarlett Johansson , Robert De Niro , Ryan Reynolds , Pierce Brosnan , Ewan McGregor , Dakota Johnson , Matt Damon a Keanu Reeves

Komentáře k tématu