Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán cz-lat. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "c" stránka 1

Caerleon - Karliun
Carcassonne - Carcasona, ae, f.
carcassonsk - Carcassensis, e
celer (mnisk hodnost) - cellararius, ii, m.
celkem (spojen "sunt XVI omnes" je to dobr pekldat "je jich celkem 16") - omnes
celkem ; vbec ; vbec jen ; pln, zcela, doista, nadobro ; ovem (stice jistic a pipoutjc) - omnino
celkem, vbec pln - omnino
celkem, vbec, pln - omnino
celkem, veho vudy - omnimo
celopal, zpaln ob - holocaustum, i, n.
cel - totus, a, um
cel ; cel (zesiluje pdavn jmno) - totus, a, um
cel svt ; (pen.) vichni - totus mundus
cena, penze - pretium, ii, n.
cesta - iter, itineris, n.
cesta, chze - iter, itineris, n.
cestovat - itero, are, avi, atum
chamtivost, haminost, hrabivost - rapacitas, atis, f.
chamtivost, lakota - avaritia, ae, f.
chpat se eho, prudce uchopit co ; unet, hnt, thnout, vst co ; chvatn jt, chvtat, spchat ; rvt, vyrvat, urvat ; trhat, utrhnout, strhnout, vytrhnout ; vlct, vlci, thnout - rapio, ere, ui, tum
chpat, pochopit, osvojovat si, uit se, poznvat - percipio, ere, cepi, ceptum
chpavost, vnmavost, schopnost - captus, us, m.
chlad, zima - frigus, oris, n.
chladn podneb - pl.
chlpn spojen, hanebn souloen, nechutn hrtky (chlpnost je spe vlastnost, co se nehod do kontextu TDH 312:10) ; vilnost, smyslnost ; cht (potud DZ) ; zmkilost - luxuria, ae, f.
chlpnost, vilnost, cht, dost ; nemravnost ; smilstv ; hanebnost, ohavnost, neest, niemnost, nestoudnost ; neest, mrzk in, hanebn in, zlod ; hanba, potupa, skvrna ; neestnk, padouch, niema - flagitium, ii, n.
chodit ; jt a vrtit se ; prochzet se ; procestovat - ambulo, are, avi, atum
chodit kam - frequentare alqd
chodit, toulat se, bloudit - vagor, ari, vagatus sum
chopit se, pojat - capio, ere, cepi, captum
Chorvat - Chroati, orum, m.
Chorvatsko - Croatia, ae, f.
Chorvatsko? - Cheruatia, ae, f.
chovat se ke komu jak - se habere ad alqm
chrnnci, ochrana - clientela, ae, f.
chrnit, krt - munio, ire, ivi, itum
chtt vidt, podvat se, ohledat, prohldnout si, spatit, popatit, vidt (zejm. po slovesech pacch a pohybovch) ; dvat se, prohlet ; navtvovat, zajt kam, vstoupit, vkroit - viso, ere, visi, -
chu (vlastnost pedmtu, nikoli jeden ze smysl) ; pachu ; pamlsek ; vkus - sapor, saporis, m.
chvlyhodn, hodn chvly, hodn oslavy - praedicabilis, e
chvle, okamik, krok - vestigium, ii, n.
chvt se, tst se (strachem), mt strach, strachovat se, bt zden, polekn (re z eho) - paveo, ere, pavi, -
chyba, vada ; chyba (pi opakovn psahy po pedkvajcmi) - error, oris, m.
chyba, vada ; kaz, skvrna, zkaenost ; nedostatek, hona, zvada ; choroba, nemoc ; patn vlastnost, nepravost, nectnost ; hona ; hch ; pochyben, poklesek ; zvada, pekka - vitium, ii, n.
chybovat, dopoutt se pestupku ; pchat ; pokozovat, niit - forefacio, ere, feci, factum
chlit se, klonit se - procumbo, ere, cubui, cubitum
chlit se, nachylovat se ; klonit se, sklnt se, chlit se, nachylovat se, obracet se, smovat ; - vergo, ere, -, -
chlit se, obracet se - vergo, ere,-,-
chystat, pichystat, pipravit, vypravit ; podit si, opatit si, zjednat si co ; zjednat, povolat (lidi) ; (intrans.) init ppravy, chystat se, pijmat opaten ; - comparo, are, avi, atum
chytit za krk - accipere in gutture
chytit, podchytit, zespodu chytit, zachytit ; pijmout, vzt k sob, ujmout se koho ; vzt na sebe, podstoupit, podniknout ; podrobit se, podvolit se ; bt trestn, podrobit se trestu ; obtit se zloinem ; odvtit, ujmout se slova - suscipio, ere, cepi, ceptum
chytit, vnmat, chpat, nabt - percipio, ere, cepi, ceptum
chtn, hrdlo - guttur, uris, n.
cihla - later, is, m.
crkev zlovolnk - ecclesia malignantium
citt, autorita (biblick citty o ustanoven zpovdi apod., takto TDH 312:12) ; stvrzen, zruka, jistota ; platnost spolehlivost, hodnovrnost ; odpovdnost ; doklad, listina ; pklad, vzor ; vnost, vliv, vha, moc ; draz, rznost ; sil - auctoritas, atis, f.
ctit bolest, nco tce nst - doleo, ere, ui, iturus
ctit bolest, trpt ; rmoutit se, bt zarmoucen, truchlit ; elet, litovat ; souit se ; bolestn nst, tce nst ; bt rozlen, mrzet se, hnvat se, bt nevrl - doleo, ere, ui, iturus
ciz penze = dluhy - aes alienum
ciz, nepzniv, nevhodn - alienus, a, um
ciz, pespoln - extraneus, a, um
cizinec, pocestn, host - hospes, itis, m.
cizolostv, zlety - adulterium, ii, n.
Co (je) novho? - Quid novum?
co do, hledc k, co se te eho, pokud jde o co ; k, pro (o elu) ; podle, na (o zpsobu: podle taktu, na tento zpsob) ; na, pro (o pin: na sebemen zvan vtru apod.) ; scribere ad aliquem pst komu - ad
co mon nejvce - quantum plurimum potuero
co nejlpe, nejlpe - modo meliori
co nejpsnji potrestat - gravissimum supplicium sumere de aliquo
co rok, kad rok - in annos
co se te, pokud jde (pokud jde o ducha, byl ji velmi vyspl) ; od (o ase a poad) ; hned po - a
co se te, pokud jde (pokud jde o ducha, byl ji velmi vyspl) ; od (o ase a poad) ; hned po - ab
co, jak, pro - quid
cokoli, vechno - quidquid
consolamentum (katarsk obad ktu Duchem svatm ; pozn.: MLLM toto heslo obsahuje a prv jen jako oznaen katarskho obadu to uvd) - consolamentum, i, n.
cost (filosofick termn) - quidditas
copak? - numquid
Cremona - Cremona, ae, f.
ctt, uctvat - honorifico, are, avi, atum
ctnost - virtus bona f.
cudnost ; bezhonnost, mravn istota - castitas, atis, f.
cviit ; provozovat, konat, vykonvat co, zabvat se m, pstovat co, zachzet s m - exerceo, ere, ui, itum


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Komentáře k tématu