Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán cz-lat. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "n" stránka 1

na (ante pectum RS 46 aj. je asi sp na hrudi ne ped hrud) - ante
na (mstn) (na otzku "kde" s abl., na otzku "kam" s ak.) - in
na dv strany, dvojm smrem - bipartito
na kdle, spojeneck - alaris, e = alarius, a, um
na mst koho, za koho - vice
na obou stranch, z obou stran - utrimque
na olti - in altari
na prvnm mst hlasujc, pedn - praerogativus, a, um
na rozdl od - ad differentiam + gen.
na rozlin strany, hromadn - passim
na sklonku lta - exigua parte aestatis reliqua
na smrt nemocn - infirmatus ad mortem
na soui - pedester, tris, e
na vc si nevzpomnat - non recordari de pluri
na vystdn - in vicem
na zklad (per hanc auctoritatem na zklad tohoto cittu) - per
nabdnout - polliceor, eri, citus sum
nboensk vchova ; katechismus - catechismus, i, m.
nboenstv - religio, onis, f.
nboenstv ; mnisk d - religio, onis, f.
nabt, zskat - colligo, ere, legi, lectum
nabvat ivosti, nabvat sly - vigesco, vigescere, -, -
nachlen, sklonn - pronus, a, um
nad to, dokonce, k tomu - ultro
nadarmo - importune
nadarmo - in cassum
nadarmo, marn, zbyten, bezvsledn, zbhdarma, bez vsledku, bez uitku, s nepozenou ; bezeln ; bezdvodn, bez piny, neopodstatnn, neodvodnn - frustra
nadarmo, zbyten, zbhdarma - otiose
nade v pochybnost, bezpen??? (DZ ; v RS dvakrt, mj. 59:23, lze peloit i "bez vhn", co udv LMALB, ale toto ponechvm jako monost) - indubitanter
nade v pochybnost??? (DZ ; v RS lze peloit i "bez vhn", co udv LMALB, ale toto ponechvm jako monost) - indubitanter
ndenk, najat lovk, brigdnk ; obchodn cestujc, agent, jednatel ; njemnk, njemce - mercennarius, ii, m.
ndenk, najat lovk, brigdnk ; obchodn cestujc, agent, jednatel ; njemnk, njemce ; obchodnk s ltkami, obchodnk se stinm zbom (vyvozeno z MLLM fr. a angl.) - mercenarius, ii, m.
nadmru - admodum
nadsazovat, zveliovat ; obdait, opatit, obohatit, zahrnout m ; povit, povznst, vyznamenat ; dospt, dovrit (njak vk) - augeo, ere, auxi, auctum
nadto, dokonce, k tomu - ultro
nadutost, pcha - tumor, oris, m.
nadut, vzdorn, vzdorovit, zatvrdl, nepoddajn, vzpurn - contumax, acis
naas, doasn, na okamik, na chvilku, prozatm ; v uren as, v prav as, vasn - ad tempus
nahlas - alta voce
nahlas - alte
nhle - subito
nhle, nenadle - subito
nhl, nenadl - repentinus, a, um
nhl, nenadl - subitus, a, um
nhoda, osud - fors f. (jen nom. sg. a abl. forte)
nhodou - casu
nhodou ; zrovna, prv ; man, nazdabh, naslepo, slep ; jednou (uvdc slovo vyprvn) ; snad (ve spojen s ne, si, sin, nisi a bsnicky i jinde) ; mlem (forte dixit Tiberius = "il chappa Tiber de dire ; o tom Prak neuvd nic) - forte
nhodou nalzt, dostat - nanciscor, nancisci, nanctus sum
nhodou nalzt, dostat, zskat - nanciscor, nancisci, nanctus sum
nahoe, nad tm, svrchu ; dve (asov) ; nad to, pes to, vce, ve (mra) ; nad co, nad nco ; na em ; pes co ; ped (m) ; nad, pes (co) - supra
nahoe, navrchu, shora ; nadto, krom toho, mimoto ; nad m, na em ; za ; stran eho (s ak.) ; nad, pes (o me) ; pi (jdle - vtinou ve spojen super cenam, super vinum) - super
nahradit, doplnit, zaplnit - suppleo, ere
nah, obnaen - nudus, a, um
najdt, doret - adequito, are, avi, atum
najmout, pronajmout, vykoupit - redimo, ere, emi, emptum
nkaza, styk - contagio, onis, f.
nklad, vdaj - sumptus, us, m.
nkladn - onerarius, a, um
nkladn - sumptuosus, a, um
naklonn, pzniv, milostiv - propitius
naklonn, pzniv, milostiv - propitius, a, um
naklonit, sklonit ; naklnt se, chlit se ke konci, nachylovat se ; kolsat, hotovit se k stupu (voj.) ; svalovat, uvalit (bemeno na koho) ; nabt moci ; piklonit se k emu ; mnit se - inclino, are, avi, atum
nklonnost - studium, ii, n.
nakonec (??? snad) - novissime
nakonec (MLLM ; piklad neuveden a angl. i fr. ekvivalent znamen jak "nakonec", tak "konen", tj. nevm) - novissimo
nakonec, konen, teprve - denique
nakoupit, skoupit - coemo, ere, emi, emptum
nakupit, nastavt - extruo, ere, struxi, structum
nalevo, vlevo - sinistrorsus
nlez relikvi ; vyprvn o nlezu relikvi - inventio, onis, f.
nalzat, nachzet, objevovat ; shledvat ; doshnout (eho), nabt, zskat ; umonit ; zjistit, dovdt se, zvdt ; ustanovovat, rozhodovat ; obsadit (zmocnit se) - invenio, ire, veni, ventum
nleit vka - iusta altitudo
nleit pocty - honores iusti
nleit, dsledn, stejnm zpsobem ; nsledn, potom - consequenter
nleit, vhodn - commode
nleitost ; zpsobilost, vhodnost ; podmnka ; zvykov prvo ; obecn pozemek - convenientia, ae, f.
nalzt - adinvenio, ire
nalzt, najt, (na nco) pichzet ; nalzat, dovdat se, shledvat ; vyhledvat, vymlet, vynalzat ; opatovat si, zjednvat si, dosahovat ; zdka t pijt ke komu, emu - invenio, ire
nalzt, objevit (nco ztracenho) ; nalzt, objevit, vyptrat, dopdit se eho ; shledvat, e... ; shledat co jakm ; dovdat se, dotat se ; vynalzt, objevit, vymyslet (nco novho) - reperio, ire, repperi, repertum
nalzt, objevit, dozvdt se, shledat - reperio, ire, pperi, pertum
nalzt, vymyslet, vyptrat, dozvdt se, shledat - reperio, ire, pperi, pertum
nmaha - molimentum, i, n.
nmezdn, najat ; podplacen ; (o vcech) koupen, zakoupen, zaplacen - mercenarius, ia, ium
nmezdn, najat ; podplacen ; (o vcech) koupen, zakoupen, zaplacen - mercennarius, ia, ium
nmst - platea, ae, f.
nmon - maritimus, a, um
nanebevstoupen - assumptio, onis, f.
Nanebevstoupen Pn - Ascensio Domini
naopak, naproti tomu, pak - a converso
napadat nkoho - adeo, ire, ii, itum ad alqm.
napadat, toit - adorior, iri, ortus sum
napadat, vyzvat - lacesso, ere, ivi, itum
napadnout, pepadnout - adorior, i, adortus sum
npadn, pro vstrahu - insignis, e
naplen, natvan, pohnvan - incitatus, a, um
naplnit, vyplnit, doplnit, zaplnit ; nasytit ; oplodnit ; ukojit ; provst, zadost uinit, naplnit - impleo, ere, evi, etum
naplnit, zaplnit - compleo, ere, evi, etum
naplovat, doplovat, vyplovat ; ukjet (o choutkch ; DZ) - adimpleo, ere, evi, etum
napomenut - monitio, onis, f.
naprzdno, marn, nadarmo, bez spchu - incassum


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Komentáře k tématu