Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán cz-lat. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "k" stránka 1

k apotolskmu stolci (LMALB) - apud sedem apostolicam
k emu, o em (prav Apotol atd. ; takto Tractatus manicheorum) - iuxta quod
k emu, o em (prav Izaj apod.), podle slov (Izajovch apod.) (takto RS 53:18.20 i Fournier I, 69 ; nsleduje genitiv: Ysaie, Apostoli, je to vlastn asi vpustka, snad z iuxta illud (verbum) apostoli) - iuxta illud + gen.
k emu, o em (prav Izaj atd. ; takto RS 53:18.20 ; nsleduje genitiv: Ysaie, Apostoli, je to vlastn asi vpustka, snad z iuxta illud [verbum] apostoli) - iuxta illud + gen.
k nesmyslnosti, ad absurdum - ad absurdum
k prospchu - ex usu
k sob thnout, pitahovat - adduco ere, duxi, ductum
k veeru - cadente die
k, do, smrem - versus
k, ke, ku (o pohybu a smru) ; k, ke, na (o elu, nap. zajt si na jdlo) ; a po, po (o hranici ; od hlavy k pat apod.) ; u, pi (o blzkosti) ; za, pi (o okolnosti, nap. za zvuk p푝aly) ; k, v (asov: k veeru) - ad
k, smrem k? (Fournier I, 246: fugit versus Bellum Podium) - versus
kabtec (MLLM surcoat, co je dle LL kabt, kabtec, suknice) - supertunicale, is, n.
kabtec (MLLM surcoat, co je dle LL kabt, kabtec, suknice) - supertunicalis, is, m.
kac, heretik - hereticus, i, m.
kacsk zvrcenost (obecn oznaen hereze polemiky, inkvizitory apod.) - heretica pravitas
kagan - chaganus m.
Kalbrie - Calabria, ae, f.
kalam - atramentarium, ii, n.
Kaledonie (dnen Skotsko) - Caledonia, ae, f.
kam - quo
kmen - lapis, idis, m.
kamkoli (Prak jen toto, ale TDH 311:26-27 odlin ; bu pro kdekoli, nebo kdykoli) - quocumque
krn, hann, hana - vituperium, ii, n.
krat, napomnat - obiurgo, are, avi, atum
krat, napomnat, plsnit ; dokzat vinu ; (pas.) bt zahanben ; (pas.) bt zmaten, bt uveden ve zmatek, bt pemoen, bt rozdrcen ; zniit, pemoci, rozdrtit, uvst ve zmatek - confundo, ere, fudi, fusum
krat, vytat - reprehendo, ere, endi, ensum
Karnutov (mocn keltsk nrod) - Carnutes, um, m.
Katalnsko - Cathalonia, ae, f.
katar - catharus, i, m.
katarka - cathara, ae, f.
kazatel - praedicator, oris, m.
Kazatel (biblick kniha) - Ecclesiastes
kadik, kad - unusquisque
kadodenn - cotidianus, a, um
kadodenn - cotidie
kadoron - cotidianis
kadoron - quotannis
kad - quisque, quidque
kad rok - pro omni anno
kad, jeden kad - quisque, quidque
kad, jeden kad ; prv (nejlep je prv to nejvzcnj) ; kdo, kter, kad, nkter, kterkoli (kterkoli DZ ex TDH 316:36) - quisque, quidque
kde (mstn) ; kdy, kdy ; jakmile ; kdykoli (vzta.) ; s konj. druhdy, nkdy, v nkterch ppadech - ubi
kdeto - vero
kdo s nkm sdl loe ; manel - contoralis, is, m.
kdo se odvolal - appellans, antis, m.
kdokoli, cokoli - quicumque, quaecumque, quodcumque
kdykoli (nap. ve vt "cum cecidi, surgo") - cum
kdysi (sprvn quondam)? - condam
kdysi ; nedvno, ped njakm asem - olim
kdysi ; nkdy - aliquando
kdysi, jednou, druhdy (o minulosti) ; jednou (o budoucnosti) - quondam
kdysi, jednou, druhdy, nkdy - quondam
kdy - quando
kdy - quum = cum
kdy byly tty spoutny - scutis colligatis
kdy ji den pokroil - multo die
kdy ji noc postoupila - ad multam noctem
kdy, jakmile - ubi
kdy, jakmile - ubi primum
kdy, pokud - quando
kejkl, tak, arlatn - praestigiator, oris, m.
klda, bevno - trabs, is, f.
klam, le, nepravda, vmysl, klamn povst ; mlka ; podvod, klam, pokrytectv, petvka, petvaovn - falsum, i, n.
klam, mam, klady, skoky, obmysl ; pekrucovn, sofismata ; vykrucovn ; utrhn na cti, nactiutrhn, liv obvinn, kiv obvinn, soudn pletichy, prvnick kliky, kivda ; trn, tisk, pronsledovn, trpen, nsil ; vydrn - calumnia, ae, f.
klamat - fallo, ere, fefelli, falsum
klamat, oklamat, mmit, ommit, lit, olit, podvdt ; podchytit (o ptnkovi) ; ujt pozornosti, nebt pozorovn km ; mait, trvit, zabjet (as) - decipio, ere, cepi, ceptum
klamavost, klamn, klam, alba, podvod, petvka, skok, pleticha - fallacia, ae, f.
klamav, klamn, nespolehliv ; podlhajc klamu - deceptibilis, e
klamav, klamn, podvodn, skon (LMALB udv jen adv. ; pevedl a doplnil DZ) - deceptorius, a, um
klst na rove, klst po bok ; zvaovat, (v mysli) srovnvat ; dohodnout se, domluvit se (zejm. spec. o rozdlen provinci mezi ednky) - comparo, are, avi, atum
klst na rzn msta, tu a tam klst, rozestavovat (zejm. voj.), rozkldat ; podat, uvdt v podek, rovnat, urovnvat, upravovat ; urovat, ustanovovat, naizovat ; pipravit, pichystat - dispono, ere, posui, positum
klekn, pokleknut, kleknut - genuflexio, onis, f.
kletba, proklnn - prex, cis, f.
klid, odpoinek, osven, zotaven - requies, etis, f.
klid, odpoinek, osven, zotaven ; tcha - requies, etis (bs. iem, ie, gen. e), f.
klidn, teba i??? (DZ, v LMALB ani Prak tento vznam nenal., ale srv. TDH 313:35 a jeden vzn. fr. "bien", srv. t 313:28n.: "v ppad velik nutnosti bene fit ab uno solo" ; 313:36, ale to me bt trochu jin) - bene
klidn - placidus, a, um
kln - cuneus, i, m.
kloub, koleno - nodus, i, m.
kmen - cognatio, onis, f.
kmen - truncus, i, m.
kmotr - patrinus, i, m.
kmotr (pro kestnho kmotra i jako bn osloven) - compater, tris, m.
kmotra (pro kestnho kmotry i jako bn osloven) - comater, tris, f.
kniha Pslov - Parabola
kniha, kodex, spis ; tabulky (na psan) ; desky, devn psac deska ; zpisky ; seznam ; hlavn etn kniha ; kmen, pe (Prak a LMALB) ; zkonk (zejm. Justininv), sbrka zkon (DZ ex RS) - codex, icis, m.
knz spravujc nebiskupsk kostel (??? v MLLM se ponkud rozchz koncov st fr. a angl. ekvivalentu: ... glise non-piscopale - ... a church inferior to a bishopric) ; - rector, oris, m.
knsk svcen - ordination f.
kojit - lacto, are, avi, atum
kojn - nutrix, icis, f.
kol (zejm. obtn ; v souvislosti s katarskm ehnnm chleba to pekld Duvernoy "demi-miche", tj. plka bochnku chleba) - placenta, ae, f.
kolik (tz. i vzta.) - quot
kolikrt - quociens
kolikrt - quotiens
kolo - rota, ae, f.
komtur - commendor, oris, m.
konn, dla, ponn, jednn (nap. operatio daemonum, t jednn, iny ve Flor. rit. 248) - operatio, onis, f.
konat soudy - ius dicere
konat, vykonvat, plnit, zachovvat co, init zadost emu ; dvat najevo, projevovat, osvdovat ; ruit, zaruit se, bt odpovdn za co, bt jako rukojm - praesto, are, praestiti, praestitum
konec, zakonen, vsledek - exitus, us, m.


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Komentáře k tématu