Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán cz-lat. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "u" stránka 1

u, pi (u mstnch jmen, jmen nrod) ; u, pi (u osobnch jmen) ; u (koho), v pbytku / byt / dom koho ; u (koho), ve spisech, v dle (koho) ; ped, v ptomnosti ; u, za (asov) ; podle soudu (koho) - apud
u, pi, na, v ; jest, zle, zvis (o pin, nap. pina eho je ve mn) - penes
u, v (se jmnem kostela i kltera) ; k emu, do eho ; v (mstn) ; od koho (nco pijmout apod.) ; s km, spolu s km ; m, s m, prostednictvm eho ; s m (uvozuje pocit: s velkou bolest apod.) - apud
ubrat, odnmat - detraho, ere, traxi, tractum
ublit, dopustit se nsil - violo, are, avi, atum
ubvat, zmenovat se, ztrcet se, opadat (o ece), mizet - decresco, ere, crevi
uchopit ; zadret ; krat, vytkat, vytat - reprehendo, ere, hendi, hensum
uchopit, chytit ; zachytit ; sbrat ; sklidit (ovoce) ; pijmat (do sebe), pojmat ; pijmat, dostvat, obdret, nabvat, zskvat ; zmocovat se ; vnmat, znamenat (slyet, vidt) ; ctit, pociovat ; zat, poctit - percipio, ere, cepi, ceptum
uchopit, pochopit - prendo, ere, prendi, prensum
uchopit, zachytit, chytit, popadnout, vzt ; sklzet (rodu) ; unst, uchvtit (osobu) ; zatknout, chopit se ; pivlastnit si, ukrst ; (alqm) vzt si koho, oenit se s km, pojmout za manela/manelku ; - prehendo, ere, hendi, hensum
uchopovat, chytat, zachycovat ; chytat se eho ; objmat ; snan prosit, uchzet se o pze ; kandidovat, uchzet se o ad - prehenso, are, avi, atum
uchovat, nechat (si), zachovat ; zachrnit ; ekat koho (pas. ; DZ ex RS 45:1) - reservo, are, avi, atum
uchovvat, zachovvat, udrovat ; zachovat, zachrnit ; zachovat pi ivot, uetit, pijmout na milost - conservo, are, avi, atum
uctvat, ctt ; ozdobit ; prokazovat ; klant se ; modlit se, vzvat, prosit ; snan prosit - veneror, ari, atus sum i venero, are, avi, atum
uctivost, cta ; vzdvn cty, uctvn - reverentia, ae, f.
d - member, bris, m.
udlost, vsledek, nezdar, katastrofa - eventus, us, m.
udn - indicium, ii, n.
udn, vpov - indicium, ii, n.
udat, uinit udn, oznmit ; vyhlsit, ohlsit, vypovdt (vlku) ; ukazovat, bt dkazem - indico, are, avi, atum
der, rna, nraz - ictus, us, m.
udlan, zhotoven - perfectus, a, um
udlat, vykonat, uinit, provst, vytvoit, zpsobit ; init (o me, rozmru atd.), obsahovat, vynst ; dojt eho ; plynout, vyplvat (z toho plyne atd.) - efficio, ere, eci, etum
udlat, vykonat, uinit, provst, vytvoit, zpsobit ; init (o me, rozmru atd.), obsahovat, vynst ; dojt eho ; plynout, vyplvat (z toho plyne atd.) - efficio, ere, feci, fectum
udlet (nap. o svtosti svcen, tak RS 49:13) - confero, ferre, tuli, latum
udlit consolamentum (katarsk kest) - consolamentum facere
dol, val, dolina - vallis, is, f.
udret - contineo, ere, ui, -
astnit se - versor, ari, atus sum
astnit se, bt ptomen - intersum, esse, fui, futurus
uenec - doctor, oris, m.
uinit - redigo, ere, egi, actum
uinit obrat, obrtit se - signa convertere
uinive obrat - conversa signa
uit se nazpam - edisco, ere, edidici, -
uit se, nauit se (alqd. emu), bt vyuovn, bt posluchaem (koho), studovat (prva) ; poznvat, poznat ; dovdt se, zvdt (rozhodn nenalezen vznam "vyuovat") - disco, ere, didici, -
tovn - ratio, onis, f.
uhjit, ubrnit - tueor, tueri, tutatus sum
ho - anguilla, ae, f.
hrn, souet, poet, mnostv, souhrn, et - suma, ae, f.
ujistit, upevnit - confirmo, are, avi, atum
ujistit, upevnit, vyhlsit, prohlsit - confirmo, are, avi, atum
ujistit, upevnit, vyhlsit, prohlsit, ustanovit - confirmo, are, avi, atum
ujmout se vci - descendere in causam
ujmouti se, chopiti se - suscipio, ere, cepi, ceptum
ukzat - ostendo, ere, ostendi, ostensum (ostentum)
ukldn (eho komu, nap. pokn) - iniuctio, onis, f.
ukldn? (ve spojen dispositio penitencie ukldn pokn) - dispositio, onis, f.
ukldat (trest) - infero, ferre, intuli, illatum
klona (katarsk obadn kon, viz Thouz. Rit. 83) - venia, ae, f.
ukojit cht - luxuriam complere
kon (DZ ; nap. v souslov innost svtosti ex opere operato, tj. i ve smyslu obad) - opus, eris, n.
ukrvn, skrvn - celatio, onis, f.
ulehit, zmrovat, usnadovat - sublevo, are, avi, atum
ulehovat, init lehkm ; zmenovat, snit ; zbavovat, zproovat, osvobozovat ; polehit, prospt komu, zotavit, poslit ; obveselit ; slehnout, porodit ; nadlehovat, oprat se ; zdvhat, vznet ; init hladkm, hladit, letit - levo, are, avi, atum
ulehnout na co ; opt se o co ; dolhat, dotrat, doret na koho ; dt se do eho, oddvat se emu, usilovat o co - incumbo, ere, cubui, cubitum
ulehnout, poloit se, upadnout - procumbo, ere, ui, utum
loha, innost, zamstnn - occupatio, onis, f.
lomek, kus, kousek ; sousto, drobet, drobeek - frustrum, i, n.
uloit (trest) - infero, ferre, intuli, illatum
uloit (trest) ; pisoudit, piknout, piznat ; nadit (prozatmnm soudnm rozhodnutm) ; uznat prvo koho, uinit po prvu komu (peliv dohledno podle fr.) ; mt v rukou jurisdikci (nad oblast) - iudico, are, avi, atum
uloit pokn - penitentiam iniungere
uloit, uschovat, schovat ; skrt - recondo, ere, didi, ditum
umrnnost, stdmost, vyrovnanost - temperantia, ae, f.
umstn relikvi do olte - depositio, onis, f.
umstit, postavit - colloco, are, avi, atum
umstit, postavit, dt, poloit, odloit, klst, pokldat ; szet ; piinit, urit ; uvdt v njak stav - pono, ere, posui, positum
mluva, dohoda, smlouva, dohodnut ; svatebn smlouva, satek ; nabdka, nabdnut, nvrh ; poadavek, podmnka ; pirozenost ; stav, pomry, okolnosti, postaven (nepjemn apod.) ; hodnost, postaven ; kol, povoln ; povaha (msta) ; rod ; mna - condicio, onis, f.
mysl??? (viz RS 46:16) - visio, onis, f.
mysln, naschvl - consilio
umyt, ist ; hezk, varn, lep ; ndhern, skvl, skvostn ; slun, dn, zpsobn, uhlazen, vzneen ; znamenit, vzcn, jemn - lautus, a, um
umvat, koupat - lavo, are, avi, atum
umt, zemt, zesnout - vita concedere
nava, ochablost - lassitudo, dinis, f.
unavit, vyslit, utrmcet - defagito, are, avi, atum
unet, odvet ; bt zanesen, zahnn, stren, dostat se kam, octnout se kde ; donet, pinet, zanet ; odevzdvat ; podvat, nabzet ; udlovat, propjovat ; pedkldat - defero, ferre, tuli, latum
unet, odvet ; bt zanesen, zahnn, stren, dostat se kam, octnout se kde ; donet, pinet, zanet ; odevzdvat ; podvat, nabzet ; udlovat, propjovat ; pedkldat ; oznmit, udat, pedat, odevzdat - defero, ferre, tuli, latum
uniknout - subterfugio, ere
upadnout v podezen - cadere in suspicionem
pat hory - radix montis
upevnn, vazba sloupu - illigatum, i, n.
upevnit - illigo, are, avi, atum
upevnit, posilnit, zeslit, utuit ; posilnit, upevnit, utvrdit, zabezpeit, ustanovit ; potvrdit, schvlit (usnesen apod.) ; poslit, vzmuit, povzbudit, dodat mysli ; stvrdit, dotvrdit, zjistit, dokzat ; s jistotou tvrdit, s uritost prohlsit - confirmo, are, avi, atum
upnat zetel, zpozorovat - animum advertere
pln - plenarie
pln, v plnosti - plenarie
uplynout - intercedo, ere, cessi, cessum
uplynout - intermitto, ere, misi, missum
uplvat, mjet, ubhat, mizet, sklnt se, naklnt se ; zhroutit se, sesout se ; ochrnout ; hasnout, vyhasnout (zejm. o zraku) - labor, labi, lapsus sum
upokojit, ukonejit, utiit - permulceo, ere, mulsi, mulsum
upomnat, upozorovat, napomnat - moneo, ere
pon (rvov) ; pevod - tradux, ducis
uposlechnout pkazu - oboedire praecepto
upoutt od neho - destituo, ere, tui, tutum
upoutt od neho, pestat - destituo, ere, tui, tutum
upraven, uspodn, zazen ; rozdlen, rozvrh, osnova, dispozice (v rtorice, architektue) ; rozestaven, dispozice (voj.) ; nazen, ustanoven, rozhodnut ; zen, sprva ; ustanoven n. nazen papesk stolice ; prvo zachzet n. nakldat s - dispositio, onis, f.
uprchl otrok, uprchlk, zbh - fugitivus, i, m .
uprchnout - aufugio, ere
radek, usnesen, rozhodnut, opaten, vle ; rozhodnut, pedsevzet, mysl, zmr - consilium, i, n.
raz ; svdn ; pohoren - scandalum, i, n.


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Komentáře k tématu