Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Listování slovníkem

Byl vybrán cz-lat. Vyberte počáteční písmeno hledaného výrazu. Vybrat jiný slovník.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Výrazy začínající na "j" stránka 1

jablka z jablon - mala mali
jak - quo modo
jak - ut
jak - tak - quomodo - sic
jak - tak (nejvce, zvlt) - cum - tum
jak -tak - ut - sic
jak -tak ; bu - anebo - vel - vel
jak ... tak, i, a - pariter
jak dlouho jet, a pokud ; dokud (vzta., viz RS 60:18) - quousque
jak dosvduje (abl. abs., nap. teste Apostolo anonpojed 103:12) - teste
jak dosvduje Apotol - teste Apostolo
jak mnoho, jak velice, nakolik ; kolik ; o kolik, o co, o ; m (dle, tm...) ; pokud ; co + superlativ (co nejvce apod.) - quantum
jak o tom (pe Apotol manm) - iuxta quod
jak se prav ve, jak se pe ve - sicut supradictum est
jak velice, jak mlo - quam
jak velik - quantus, a, um
jak, jak velice, jak mlo ; jako ; ne (ve srovnn) ; dve ne (u asovch vraz) ; co, co mon (u superlativu) - quam
jak, jakkoli - quemadmodum
jak, jako ; aby ; m (nap. m vce, tm lpe), - ut
jak, jakm zpsobem (tz.) ; jak (vzta.) ; jak by (vznam elov) ; aby - quomodo
jak, jakm zpsobem (tz.) ; jak (vztan) ; jak by (vznam elov) - quomodo
jak, jakm zpsobem ; e (MLLM, bez pkladu) ; tak, e / tak, aby ; aby (MLLM, Prak ; Prak zpracoval velmi slab, jen "jako, jak" bez pozn., MLLM nkolik pklad) - qualiter
jakkoli - qualitercumque
jakkoli, libovoln ; a, akoli, teba, tebae (s konj.) - quamvis
jakmile - posteaquam
jakmile - ubi
jakmile, hned jak - simul
jakmile, kdy [zejm jen stv. latina] - ex quo
jako - sicut
jako - sicut(i)
jako (vzta. v pirovnn) ; njak, majc kvalitu - qualis, e
jako by - velut si
jako kdo, po zpsobu koho - vicem alicuius
jako obyejn, podle svho zvyku - institutum, i, n.
jako otroci - servorum modo
jako zapsahn - adiurative
jako zvltn oddl - sub vexillo
jako, jak - qualiter
jako, jak, tak ... jako, jako, jakoby, jako napklad, tak jak - sicut
jako, jakoby ; takka, abych tak ekl ; napklad, jako napklad, jako, tak teba - velut
jako, jakoto, jakoby ; konen, pak - tamquam
jako, jakoto, jakoby ; konen, pak - tanquam
jako, tak jako (pirovnn) - quemadmodum
jakoby, jako by ; tm, takka, skoro ; jako (pirovnvac) - quasi
Jakub, Jkob - Iacobus, i, m.
jakkoli, kdokoli - quivis, quaevis, quodvis
jaksi, jist, njak - quidam
jaksi, ktersi - quidam
jaksi, ktersi - quidam, quaedam, quoddam
jalovost, povrchnost, przdnost ; nicotnost, przdn zdn ; marnost, zbytenost ; lehkomyslnost ; nepravdivost, lstivost, alba, lest, prolhanost ; pelud, alba, klam ; vychloubanost, chlubistv, jeitnost ; pomjivost, marnost - vanitas, atis, f.
jma - fovea, ae, f.
jasn, npadn, znateln (v RS 50:25 nap. "notabiliter sciendum", tj. nco jako "je teba vdt se v jasnost") ; vznan, vznamn - notabiliter
jazyk (e), jazyk (v stech) ; nrod (pen.) - lingua, ae, f.
jazyk ; e, mluva - lingua, ae, f.
je divn, je podivn - mirabile est
je dovoleno - licet, ere, licuit, itum est
je nezvykl, je bezpkladn - insolitum est
je to dstojn a spravedliv (liturgick formule) - dignum et iustum est
je teba - opus est
je teba inu - opus est facto
je teba poznamenat - notandum
je zejm, je patrn, vysvt, je nabledni, je oividn, ukazuje se - apparet
je-li to vle osudu, chce-li tomu osud - si fortuna ita fert
jed - toxicum, i, n.
jed ; otrava, otrven, travistv ; otrava, nkaza ; npoj lsky, kouzeln npoj, kouzeln va, lektvar ; kouzlo ; umle pipraven va ; barvivo, barva - venenum, i, n.
jeden (ze dvou i z obou) ; jeden nebo druh - alteruter, alterutra, alterutrum (gen. alterius utrius / alterutrius, podobn dal pdy)
jeden ... druhho, kad z obou ... toho druhho - alteruter ... alterutrum
jeden a tent - ille et idem
jeden jedin - unus solus
jeden ze soudc, jeden ze soudc papeskho dvora - coauditor, is, m.
jeden ze soudc, jeden ze soudc papeskho dvora (LMALB ; Prak ani MLLM nic) ; pomocnk, pru? (DZ) ; psedc? (DZ) - coauditor, oris, m.
jedinen, vynikajc - unus, a, um
jednak - jednak - simul - simul
jednat ; dlat, konat, vykonvat, init, provdt, provozovat, pracovat, poizovat ; vst ; pohybovat se, spchat, hnt se ; razit si (cestu) ; vyhnt, rst (o rostlinch) ; hnt, honit, popohnt, tvt, pronsledovat, odhnt ; plenit - ago, ere, egi, actum
jednodenn dt - infans diei unius
jednoduch, nesloen, nesmen, pouh ; jednotliv ; jedin ; pirozen, obyejn, neupraven ; pm, bezelstn, prost, prostomysln, upmn, poctiv ; sprost, obyejn - simplex, icis
jednodue, prost ; jednotliv ; pm, oteven, poctiv - simpliciter
jednodue, prost ; jednotliv ; pm, oteven, poctiv ; (nic jako "zkrtka a dobe" v Prakovi nenalezeno) - simpliciter
jednoron, celoron - anuus, a, um
jednotliv, po jednom - singuli, ae, a
jednotliv - singulus, a, um
jednotliv ; vdy jeden (RS 48:19) - singulus, a, um
jednou - semel
jednou, jedinkrt, jednou jedinkrt - semel
jednou, tak jednou, kdysi - quadam vice
jedovat, otrven, pln jedu (i pen.) - venenosus, a, um
jen, jemenn - hordaceus, a, um
jen, jemenn - hordeacealis, e
jen, jemenn - hordeaceus, a, um
jen, jemenn - hordeacius, a, um
jen, jemenn - hordeatus, a, um
jeliko - ut
jemn, mkk ; sladk, zral, lahodn ; mrn, klidn, tich ; krotk (o zveti) - mitis, e
jen kdy, jen jestli, jen jestlie, jen a (s konj.) - dummodo
jen, jenom, pouze, toliko - tantum modo
jen, jenom, pouze, toliko - tantummodo
jen, pouze - modo
jen, pouze ; prv (asov), prv te, prv ped chvl, nedvno, nedvno jet, hned potom - modo
jen, pouze ; te, nyn (nejlep RS 42:7, 49:2 a Parnaclatin 146, a Prak neuvd) ; prv (asov), prv te, ped chvl, nedvno, nedvno jet ; hned potom ; odnedvna (nejlep v DHC 312:8 ; RS 58:15) ; za okamik, ve chvilce - modo
jen, pouze, jenom, toliko - solummodo


<< Předchozí stránka Další stránka >>

Komentáře k tématu