Slovník cizích jazyků pro volné hledání překládaných výrazů z Češtiny a do čestiny.

Výsledky hledání výrazu "e"

e - (viz ex)
ea - tudy
ebrius, a, um - opil, opojen, podnapil ; zpit, opil m (pen.)
Eburodunum, i, n. - (dnen Brno)
ecce - hle, hle, ejhle
ecce - hle, pohle, podvej, hele
ecclesia malignantium - crkev zlovolnk
Ecclesiastes - Kazatel (biblick kniha)
Ecclesiasticus - Srachovec (biblick kniha)
econverso - a obrcen, a vice versa
econverso - naproti tomu, naopak, pak
econverso - obrcen, a naopak, vice versa (tj. v MLLM m domnnka potvrzena) ; naopak, naproti tomu
edisco, ere, edidici, - - uit se nazpam
edo, edere, edi, esum - jst
edo, ere, edidi, editum - vykonat, provst, vytvoit
edus, i, m. - kzle, kozlk, kozel (i kozlov po levici takto)
effemino, are,-,- - zenovat, init enou
effero, ferre, extuli, elatum - vynst
effero, ferre, extuli, elatum - vynst, rozhlsit
efficio, ere, eci, etum - udlat, vykonat, uinit, provst, vytvoit, zpsobit ; init (o me, rozmru atd.), obsahovat, vynst ; dojt eho ; plynout, vyplvat (z toho plyne atd.)
efficio, ere, feci, fectum - postavit, zpsobovat, init
efficio, ere, feci, fectum - stvat se (v pasivu)
efficio, ere, feci, fectum - udlat, vykonat, uinit, provst, vytvoit, zpsobit ; init (o me, rozmru atd.), obsahovat, vynst ; dojt eho ; plynout, vyplvat (z toho plyne atd.)
efficio, ere, feci, fectum - zpsobovat, init
effigies, ei, f. - obraz, figura, forma, vzhled, podobizna, zpodoben
effudi - (viz effundo)
effugio, ire, fugi, - - utci, uniknout, ujt nemu
effugio, ire, fugi, - (pech.) - utci, uniknout, ujt nemu
effundo, ere, fudi, fusum - vtkat, rozplvat se ; tonout, topit se v nem, utpt se v nem ; vydvat, plodit ; rozprostt, rozestt ; v hojnodsti vydat, vychrlit, vysypat
effundo, ere, fudi, fusum - vtkat, rozplvat se ; tonout, topit se v nem, utpt se v nem ; vydvat, plodit ; rozprostt, rozestt ; v hojnosti vydat, vychrlit, vysypat
effundo, ere, fudi, fusum - vylvat, vysypvat, rozlvat ; vylvat se (i z beh), vytkat ; vysypat, vypustit ; shodit (o koni) ; rozhzet, promarnit, prohit ; rozptlit, rozhzet, rozmetat, rozprit ; rozpustit, rozvolnit, uvolnit, rozplst
Egelredus, i, m. - Aethelred (De antiquitate Glastoniae ecclesie, trad. Scott, 131)
egestas, atis, f. - nuznost, chudoba
egredior, i, gressus sum - vykroit, vythnout
egredior, i, gressus sum - vykroit, vythnout, vylodit se
egredior, i, gressus sum - vystoupit, vykroit, vythnout
egregius, a, um - obzvltn
egregius, a, um - vten, znamenit, vborn
eicio, ere, ieci, iectum - vyhodit, vyhnat, vylouit, vypudit
eiusmodi - takov, podobn [Pmo nenal. v enkov ani Prakovi. Pod eiusdemmodi prv takov, tho zpsobu. Toto vypsno z Vulgty.]
elatio, onis, f. - pcha ; zvedn, pozvedn
eleemosyna, ae, f. - almuna (darovn i darovan vc), dar, dobrodin
eleemosynas facere - dvat almuny
elemonia, ae, f. - almuna (darovn i darovan vc), dar, dobrodin
elemosyna, ae, f. - almuna (darovn i darovan vc), dar, dobrodin
elevatio, onis, f. - pozdvihovn
elevatio, onis, f. - vyzvednut ostatku ze zem (tak Snoek, Medieval Piety, 16!)
elicio, ere, cui, citum - vyloudit, vylkat
emitto, ere, misi, missum - pustit
emitto, ere, misi, missum - pustit, vypustit
emo, ere, emi, emptum - kupovat, koupit, za penze brt (od koho: ab alquo) ; vykoupit, zakoupit, koup zskat
en - (stv.) (jihofr.) (len uvan nkdy ped muskmi jmny)
enim - pece, vdy
enim - vdy, toti
enim - vdy, toti, nebo ; zajist, ovem, jist, opravdu, vskutku, skuten ; nkdy t vplkov slovo, kter se obvykle nepekld
ens inquantum ens - jsoucno jakoto jsoucno
ens, entis - jsoucno, jsouc
enuntio, are, avi, atum - prozradit
eo - tam
eo quod - protoe
eo sibi minus dubitationis dari - e tm mn pichz do rozpak
eodem - tamt, na tot msto
ephippium, ii, n. - sedlo, abraka
Epirus - peiros (dnen Albnie)
episcopus, i, m. - biskup
eptaticum, i, n. - Heptateuch (pt knih Mojovch, Jozue a Soudc) (Regula Benedicti, 215)
epulae, arum, f. - hostina
equester, equestris, equestre - jezdeck
equus - (form. aequus)
er - (form. aer)
erba - (form. herba)
eremita, ae, m. - poustevnk
erigo, ere, eregi, erectum - zvednout se
erigo, ere, erexi, erectum - vztyovat, vzpimovat, vyvyovat, postavit, do ve zdvhat ; vztyit, vystavt, zbudovat, postavit ; vzmuit, povznst, vzpruit, povzbudit
eripio, ere, ripui, reptum - osvobodit se
eripio, ere, ui, ereptum - vzt, odnst, uchvtit
eripio, ere, ui, ereptum - vzt, odnst, uchvtit, osvobodit
eris - (form. aeris)
error, is, m. - blud
error, oris, m. - blud, bludn uen ; omyl, mlka, klam ; kolsn, nejistota, vhn, pochybnost, nerozhodnost ; zabloudn ; bloudn, tkn, touln, bludn cesty ; klam, podvod ; zaslepenost ; pobloudn, pochyben, poklesek, chyba, nedopaten
error, oris, m. - chyba, vada ; chyba (pi opakovn psahy po pedkvajcmi)
eructo, are, avi, atum - hat, krkat ; vyvrhovat nco, vrhnout ; vyret (slova), pronet
esca, ae, f. - jdlo, potrava
esca, ae, f. - potrava
esse - byt
essedarius, ii, m. - vozn bojovnk, bojovnk na dvoukolovch vozech
essedum, i, n. - vlen dvojkolov vozk
essentia, ae, f. - bytnost, esence
estas, atis, f. - lto (neklas. pravopis)
et - a (zejm. sluovac spojka, ale i odporovac) ; a to (pipojuje logicky nesouadn len: "jeden, a to velmi podivn zvyk") ; i, tak (adverbium se stupovacm vznamem: "et dona ferentes", zejm. v pozdj latin)
et hoc ideo - a to proto??? (RS 43:10 ; sp "tud", toto je zejm chybn vklad ; jinak RS 43:9, kde to je opravdu "a to proto, e")
et hoc ideo quia - a to proto, e
et hoc quia - a to proto, e
etenim - a opravdu, a vru, vdy tak, vdy pece
etiam - (nkdy vplkov slovo, kter nen nutn pekldat, viz nap. RS 52:2)
etiam - ani ne... (v zpornch vtch)
etiam - tak ji, tak hned ; ji, a to ji, a to hned (v otzkch zastupujcch rozkaz, nap. tak bude u zticha?)
etiam - t, tak, rovn, dle, krom toho, k tomu (piazen novho pojmu) ; tak, jet, jet k tomu ; jet, jet stle, (v zporu) jet ne, jet pod ne ; jet, jet jednou
etsi - akoliv
euangeliarium, ii, n. - evangelist (obsahuje perikopy z evangeli ; jin je evangeli, tj. kniha 4 evangeli)

Máte rádi herce kouněte na Filmožrouti.cz
Michael Douglas , Madelyn Cline , Jason Statham , Morgan Freeman , Tom Hanks , Florence Pugh , Scarlett Johansson , Robert De Niro , Ryan Reynolds , Pierce Brosnan , Ewan McGregor , Dakota Johnson , Matt Damon a Keanu Reeves

Komentáře k tématu E překlad z lat-cz